Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Legislatie nationala
ROF actualizat 31.12.2011
1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere
adoptat prin
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5 din 13.05.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.505 din 27 iulie 2007,
modificat prin
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 128 din 26.11.2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.913 din 24 decembrie 2009,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 263 din 19.03.2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.279/ 29 aprilie 2010,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 517 din 21.05.2010 publicată în Monitorul Oficial,Partea I, nr.27 din 12 ianuarie 2011,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.018 din 15.04.2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396 din 06 iunie 2011,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.247 din 29.07.2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 17 august 2011,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.450 din 06.08.2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 634 din 06 septembrie 2011,
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.570 din 24.08.2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686 din 28 septembrie 2011.
Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.892 din 25.11.2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridicã, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege.
(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentã din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementatã, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
Art. 2 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementeazã punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.
Art. 3 (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declarã o formã de exercitare a profesiei prevãzutã la art. 22 din Lege, avizatã de Consiliu.
(1^1) Mediatorul autorizat care desfãşoarã activitate de mediere este înscris în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevãzute la art. 12 din Lege, dupã ce face dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a
2
profesiei de mediator, avizatã de Consiliu, conform obligaţiei prevãzute la art. 23 din Lege, şi a înscrierii într-o asociaţie profesionalã, conform obligaţiei prevãzute la art. 24 din Lege.
(2) Nici o organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, a art. 24 din Legea nr. 192/2006, Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.
(3) Calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii se dobândeşte exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimţământului expres dat de asociaţia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociaţii profesionale.
Art.4 Consiliul de mediere îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE MEDIERE
Secţiunea 1 Funcţionarea Consiliului de mediere
Art. 5. - (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor;
b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formãrii iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvãrii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţialã a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere;
c) au o experienţã practicã de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;
d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotãrâre rãmasã definitivã;
e) au achitatã la zi taxa anualã de administrare a Tabloului mediatorilor.
(3) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunarã în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotãrâre a Consiliului."
(4) Consiliul îşi exercitã mandatul pânã la preluarea mandatului de cãtre noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţã care are loc în maximum 30 de zile de la data validãrii rezultatelor alegerilor.
(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 2 ani şi începe la data preluãrii acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizeazã prin semnarea documentelor de cãtre fiecare membru al Consiliului, prin care aceştia fac dovada cã au luat cunoştinţã de şi se angajeazã sã respecte Codul de eticã al membrilor Consiliului de mediere şi Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementãrile în domeniul medierii, prevãzute în anexele nr. 9 şi 10."
Art. 6. - (1) Activitatea executivã a Consiliului este coordonatã de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii sãi, pe durata prevãzutã la art. 17 alin. (4) din Lege.
3
(2) Pentru activitatea depusã, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunarã de conducere, în cuantum stabilit prin hotãrâre a Consiliului."
Art. 7. (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia Permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de un an. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei Permanente.
(2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei Permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.
Art.8. - (1) În structura Consiliului prevãzutã în anexa nr. 1 funcţioneazã un secretariat tehnic, a cãrui organigramã este propusã de preşedinte şi aprobatã de membrii Consiliului reuniţi în şedinţã."
(2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi.
(3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
(4)În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin urmãtoarele comisii consultative cu caracter permanent:
a) Comisia consultativã a corpului profesional;
b) Comisia consultativã pentru calitatea formãrii;
c) Comisia consultativã pentru calitatea serviciului de mediere;
d) Comisia pentru promovarea medierii;
e) Senatul;
f) Comisia pentru relaţia cu autoritãţile şi alte organisme reprezentative;
g) Comisia legislativã.
(5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaboreazã şi adoptã regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobãrii membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţã.
b) Consiliul poate face recomandãri motivate cãtre fiecare comisie consultativã, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.
c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intrã în vigoare de la data de la care se afişeazã pe site-ul Consiliului.
d) Hotãrârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.
(6) Comisia consultativã a corpului profesional este constituitã din reprezentanţii asociaţiilor profesionale care au un numãr minim de 30 de membri mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotãrâri ce vizeazã exercitarea profesiei de mediator.
(7) Comisia consultativã pentru calitatea formãrii este constituitã din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandãri privind îmbunãtãţirea calitãţii formãrii iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotãrâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţialã şi continuã, cu excepţia standardelor de formare.
4
(8) Comisia consultativã pentru calitatea serviciului de mediere este constituitã din reprezentanţi ai organizaţiilor care oferã servicii de mediere şi are rolul de a formula propuneri şi recomandãri cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii.
(9) Comisia pentru promovarea medierii este constituitã din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care sã contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintã specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului.
(10) a) Senatul este constituit din câte un reprezentant, înscris de Consiliu în Tabloul experţilor evaluatori, din partea fiecãrei organizaţii care a contribuit direct şi nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal şi operaţional al profesiei de mediator şi furnizeazã programe de formare iniţialã a mediatorilor, având rolul de a elabora standarde de formare şi de a propune Consiliului recomandãri cu privire la formarea în mediere, precum şi de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori şi evaluatori şi de a formula propuneri cãtre Consiliul de mediere.
b) Senatul se înfiinţeazã prin desemnarea a câte unui reprezentant înscris de Consiliu pe lista experţilor evaluatori al fiecãrei organizaţii care a fãcut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justiţiei.
c) Membrii Senatului pot coopta şi alţi membri, cu respectarea condiţiilor prevãzute la alin. 10 lit. a) şi ale Regulamentului.
(11) Comisia pentru relaţia cu autoritãţile şi alte organisme reprezentative este constituitã din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publicã şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.
(12) Comisia legislativã este constituitã din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelãri legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitarã a medierii, în sensul legii.
Art. 9. Consiliul îşi acoperã cheltuielile de organizare şi funcţionare din urmãtoarele tipuri de venituri:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
b) taxe provenind din activitatea depusã pentru administrarea Tabloului mediatorilor;
c) taxe provenind din avizarea modificãrii formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) taxe provenind din avizarea înfiinţãrii de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator;
e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
f) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesionalã iniţialã a mediatorilor;
g) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesionalã continuã a mediatorilor;
h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalãrii pregãtirii profesionale ca mediator;
i) taxe de înscriere şi menţinere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesionalã a mediatorilor;
j) donaţii, sponsorizãri, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;
k) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
l) încasãri din vânzarea materialelor proprii;
5
m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
n) alte venituri stabilite prin hotãrâri ale Consiliului.
Art.10 (1) Calitatea de membru al Consiliului de Mediere încetează în următoarele situaţii:
a. prin renunţare scrisă;
b. prin deces;
c. prin încetarea calităţii de mediator;
d. prin absenţa nemotivatã la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;
e. prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;
f. prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rãmase definitivã."
(2) Se consideră absenţă situaţia în care un membru al Consiliului nu participă fizic, inclusiv situaţia în care participă prin mandat, la şedinţele Consiliului.
(3)Absenţele se considerã a fi motivate în caz de boalã, din motive familiale (deces, cãsãtorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participãri la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absenteazã."
(4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rãmasã vacantã.
Art.11.(1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevãzute la art. 17 alin. (4^1) din lege.
(2) Consiliul de mediere asigurã organizarea şi desfãşurarea procedurii de revocare a membrilor sãi.
Art.12 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.
Art.13. (1) Coordonarea activitãţii executive a Consiliului este asiguratã de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (1).
(2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite.
(3) Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei Permanente.
(4) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.
(5) Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.
(6) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.
(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnãrii procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predã mandatul, dupã caz.
(8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bazã de proces-verbal la care se anexeazã documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiarã a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.
(9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice.
6
Art.14 (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţare scrisă;
b) prin deces;
c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;
d) absenţa nemotivatã pe o perioadã mai mare de 3 luni consecutiv;
e) la împlinirea termenului mandatului prevãzut la art. 6 alin. (1);
f) prin revocare, cu votul a minim cinci membri ai Consiliului
(2) Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maxim 30 de zile de la constatarea vacantării postului.
Art. 15 (1) Activitatea Consiliul se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi aprobat prin hotărâre a Consiliului.
(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţã ordinarã fixatã prin hotãrâre a Consiliului valabilã pe durata mandatului şi ori de câte ori este necesar în şedinţã extraordinarã, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.
(3) Convocarea în şedinţă extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minim trei dintre membrii Consiliului.
(4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişeazã pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfãşurãrii şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişeazã cu minimum 3 zile înainte.
(5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.
(5^1) Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.
(6) Lucrãrile Consiliului se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin 5 membri.
(7) a) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.
b) Voturile împotrivã şi cele de abţinere se motiveazã şi se consemneazã separat în cuprinsul procesului-verbal de şedinţã şi fac parte integrantã din hotãrârea adoptatã.
(8) Hotãrârile Consiliului care se referã la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publicã pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptãrii lor şi, dupã ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, dupã caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(9) Consiliul adoptã hotãrâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formãrii mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, dupã consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale cãror regulamente proprii au fost aprobate prin hotãrâre a Consiliului.
(10) Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare sau reprezintă Consiliul în relaţia cu terţi sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.
7
Secţiunea 2 Atribuţiile Consiliului de Mediere
Art. 16. - Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului:
a) adoptã regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
b) alege şi revocã preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;
c) adoptã planul de activitãţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual;
d) stabileşte şi actualizeazã cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperã cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege;
e) organizeazã activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului;
f) acceptã donaţiile şi legatele fãcute Consiliului;
g) aprobã achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate;
h) organizeazã conferinţa naţionalã anualã a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului;
i) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului;
j) organizeazã alegerea urmãtorului Consiliu, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul regulament;
k) exercitã controlul asupra activitãţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui;
l) aprobã regulamentul de desfãşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentã şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate;
m) aprobã procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activitãţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu;
n) aprobã organigrama structurii executive a Consiliului propusã de preşedinte şi o publicã pe portalul sãu web;
o) aprobã strategiile şi planurile de activitãţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentã;
p) aprobã constituirea de noi comisii de specialitate, colaborãrile pe bazã de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi;
q) elaboreazã şi modificã codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, a Comisiei consultative pentru calitatea formãrii şi a Senatului;
r) constituie Comisia de onoare cu atribuţia de a stabili componenţa, modul de desemnare şi procedura de lucru în punerea în aplicare a codului etic;
s) stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotãrâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii;
t) aprobã rapoartele anuale de activitate;
u) adoptã hotãrâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
v) solicitã avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii;
w) colaboreazã cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii;
8
x) îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic.
Art. 17. - Atribuţii privind formarea mediatorilor:
a) avizeazã modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;
b) propune modificãri ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege;
c) adoptã standardele de formare în domeniul medierii, elaborate sau modificate de Senat;
d) autorizeazã cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizeazã furnizorii de formare sã deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu;
e) avizeazã programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţialã a mediatorului;
f) acrediteazã formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţialã a mediatorului;
g) adoptã procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formãrii mediatorilor, avizate în prealabil de Senat;
h) întocmeşte şi actualizeazã lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
i) întocmeşte şi actualizeazã lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;
j) colaboreazã cu organizaţii similare din strãinãtate pentru creşterea permanentã a calitãţii formãrii mediatorilor şi promovarea intereselor acestora;
k) emite documentele care atestã calificarea profesionalã a mediatorilor, în condiţiile prevãzute de Standardul de formare a mediatorului;
l) supravegheazã şi ia mãsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevãzute de acestea;
m) stabileşte condiţiile de atestare a calificãrii ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregãtirii în mediere, prevãzute de art. 8 alin. (5) din Lege;
n) emite documentele care atestã echivalarea ori compensarea pregãtirii în mediere, în condiţiile prevãzute de art. 8 alin. (5) din Lege.
Art. 18. - Atribuţii de control:
a) autorizeazã mediatorii, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul regulament;
b) emite documentele de autorizare a mediatorilor;
c) întocmeşte şi actualizeazã Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul sãu, al instanţelor judecãtoreşti, al autoritãţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia;
d) elaboreazã procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi;
e) aprobã forma Tabloului mediatorilor care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I;
f) ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi;
g) primeşte înştiinţãrile depuse în scris şi ţine evidenţa cetãţenilor strãini care desfãşoarã cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;
h) apãrã şi promoveazã interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminãrii practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere;
i) colaboreazã cu alte instituţii publice pentru punerea în practicã în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practicã unitarã a furnizãrii serviciilor de mediere;
9
j) face propuneri pentru completarea sau, dupã caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
k) întocmeşte şi actualizeazã cel puţin semestrial Registrul de evidenţã al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament, şi îl publicã pe portalul sãu web;
l) întocmeşte şi actualizeazã Lista organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament, şi o publicã pe portalul sãu web;
m) adoptã Codul de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de rãspundere disciplinarã a acestora;
n) ia mãsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind rãspunderea disciplinarã a acestora;
o) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei;
p) coopereazã, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţianã, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
q) ia mãsuri pentru aplicarea în practicã a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectãrii legislaţiei privind concurenţa;
r) primeşte sesizãrile în legãturã cu sãvârşirea unei abateri dintre cele prevãzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplinã, dupã caz;
s) analizeazã şi aprobã sancţiunile stabilite de Comisia de disciplinã şi rãspunde de aplicarea acestora;
t) stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activitãţii mediatorilor.
Art.19 Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de Regulament.
Secţiunea 3 Atribuţiile Comisiei Permanente
Art.20 Atribuţiile Comisiei permanente sunt:
a) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului şi desfãşurarea activitãţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;
b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;
c) pregãteşte şedinţele consiliului şi stabileşte prioritãţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesarã, acolo unde este cazul, depuse pânã la începerea şedinţei comisiei;
d) analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu;
e) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;
f) formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
g) formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei Naţionale anuale;
h) verificã îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizeazã cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregãtirii ca mediator şi înainteazã Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate.
Art.21 (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.
(2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu;
10
(3) Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
(4) Calitatea de membru în Comisia permanentã înceteazã în condiţiile prevãzute la art. 10, care se aplicã şi membrilor Comisiei permanente.
Secţiunea 4 Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui
Art. 22. - (1) Preşedintele coordoneazã întreaga activitate executivã a Consiliului, având urmãtoarele atribuţii:
a) supravegheazã şi rãspunde de ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului;
b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
c) încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;
d) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei Permanente;
e) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Comisiei Permanente;
f) coordonează activitatea Consiliului;
g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare anuale;
j) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;
k) prezintã Consiliului periodic un raport de activitate si informeazã Consiliul cu privire la activitatea instituţiei şi a Comisiei permanente desfãşuratã între şedinţele acestuia;
l) rãspunde de organizarea şi buna funcţionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de Lege, prezentul regulament şi de hotãrârile Consiliului.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.
Art. 23 Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;
b) asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa Preşedintelui;
c) conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei Permanente, în lipsa preşedintelui;
d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;
e) coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, Regulament şi de hotărârile Consiliului;
g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.
Secţiunea 5 Secretariatul tehnic
Art. 24. (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivã a Consiliului şi este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 - Codului muncii, republicatã.
(2) Secretariatul tehnic funcţioneazã conform unei organigrame proprii, propusã de preşedinte şi aprobatã de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţã.
11
(3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are urmãtoarele atribuţii:
a) primeşte, ia în evidenţã şi distribuie corespondenţa adresatã Consiliului;
b) elibereazã actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte;
c) asigurã suportul tehnic necesar desfãşurãrii activitãţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente;
d) asigurã consilierea şi reprezentarea juridicã a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului;
e) redacteazã, înregistreazã, arhiveazã şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;
f) pregãteşte şi desfãşoarã activitãţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu;
g) pregãteşte şi asigurã suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfãşurarea conferinţei anuale a mediatorilor;
h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masã, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetãţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în mãsura în care acestea au fost aprobate de cãtre Consiliu ca fiind publice;
i) rãspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigurã informatizarea în condiţii optime a activitãţii acestuia;
j) asigurã activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;
k) rãspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora;
l) rãspunde de întreţinerea clãdirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrãrilor de reparaţii curente;
m) rãspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţã;
n) ţine evidenţa contabilã a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi rãspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;
o) întocmeşte raportul anual de execuţie bugetarã al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordoneazã preşedintelui şi colaboreazã în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu.
(5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, dupã caz, ale vicepreşedintelui şi rãspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevãzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post.
(6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are urmãtoarele atribuţii:
a) rãspunde de siguranţa din punctul de vedere al securitãţii în muncã şi al situaţiilor de urgenţã, conform legislaţiei în vigoare;
b) rãspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a mãsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfãşoarã activitatea Secretariatul tehnic;
c) rãspunde de organizarea acordãrii primului ajutor în situaţiile de urgenţã, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;
12
d) rãspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sãnãtatea în muncã şi în situaţii de urgenţã la condiţiile locurilor de muncã existente;
e) rãspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sãnãtate în muncã şi pentru situaţii de urgenţã de cãtre toţi angajaţii;
f) rãspunde de urmãrirea modului în care se pun în practicã mãsurile stabilite de inspectorii de muncã cu prilejul controalelor şi al cercetãrii accidentelor de muncã.
Capitolul III
FORMELE DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR.
Secţiunea 1 Dispoziţii generale
Art. 25. - (1) Mediatorii îşi pot desfãşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Un mediator poate desfãşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.
(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducãtori, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activitãţii de mediere, în condiţiile Codului muncii.
Art. 26. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt urmãtoarele:
a) societate civilã profesionalã de mediatori, prescurtat SCPM;
b) birou de mediator, prescurtat BM;
c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA;
d) angajat cu contract de muncã în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevãzute la lit. a)-c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã;
(2) abrogat.
(3) În toate cazurile, contractul de mediere menţioneazã distinct numele mediatorului ales de pãrţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi obligaţiile mediatorului faţã de pãrţi.
(4) În desfãşurarea activitãţii sale, mediatorul autorizat este obligat sã ţinã o evidenţã financiar-contabilã distinctã pentru activitatea sa ca mediator.
(5) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
(6) În toate cazurile în care mediatorul îşi desfãşoarã activitatea ca angajat cu contract de muncã, angajatorul trebuie sã asigure mediatorului angajat condiţii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la confidenţialitate şi neutralitate.
Art. 26^1. - (1) În desfãşurarea activitãţii sale, mediatorul este obligat sã ţinã arhivã şi registre proprii şi sã comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.
(2) Indiferent de forma de exercitare în care îşi desfãşoarã activitatea, mediatorul are obligaţia sã ţinã cel puţin urmãtoarele registre, corespunzãtor activitãţii sale proprii ca mediator:
13
- registru general de corespondenţã (intrãri-ieşiri);
- registru sau registre de evidenţã a contractelor de mediere, a proceselor-verbale şi a acordurilor de mediere.
(3) Registrele ţinute de mediatori sunt numerotate filã cu filã şi sunt ştampilate de mediator.
(4) La trecerea dintr-o formã de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligaţia de a conserva arhiva deţinutã anterior.
(5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calitãţii de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluatã de Consiliu sub inventar.
(6) Arhiva predatã şi sigilatã va putea fi ulterior predatã unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidenţialitãţii. Desigilarea arhivei şi eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi fãcute doar la solicitarea motivatã, în scris, a pãrţilor sau a autoritãţilor, adresatã mediatorului care a preluat arhiva.
Art. 27. - (1) Activitatea de mediere poate fi desfãşuratã ca formã de exercitare a profesiei doar în cadrul organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
(2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bazã de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menţionate la art. 26.
Art.28 (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat sã înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificãri ale codului de înregistrare fiscalã sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificãri, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfãşura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de cãtre Consiliu.
(4) În cazul schimbãrii sau încetãrii formei în care îşi exercitã profesia de mediator sau al suspendãrii din activitate, mediatorul este obligat sã notifice în scris Consiliul şi sã precizeze:
a) destinaţia pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale şi nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior, dupã caz;
b) destinatarul evidenţelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior şi a arhivei sale.
Art.29 Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:
a) activitatea de mediere se poate desfãşura la sediul profesional sau într-o altã locaţie decisã de mediator şi pãrţi;
b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională;
c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului Regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.
e) în maximum 6 luni de la data eliberãrii documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevãzute în anexa nr. 7;
14
f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul de mediere, procesul verbal şi înştiinţãrile trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţã a sediului profesional şi datele de contact, dintre care cel puţin numãrul de telefon şi o adresã de e-mail;
g) includerea oricãrei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisã.
(2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însã acelaşi regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacã sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.
(3) În cazul în care un mediator solicitã şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.
(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului.
(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.
Art.30. Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea 2 Societatea civilă profesională
Art. 31. - (1) Societatea civilã profesionalã de mediatori este constituitã din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în naturã şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfãşurãrii activitãţii profesionale.
(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilã profesionalã de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfãşuratã de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.
Art. 32. - (1) Societatea civilã profesionalã de mediatori se individualizeazã printr-o denumire specificã ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmatã de sintagma «societate civilã profesionalã de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Societate civilã profesionalã de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU - Societate civilã profesionalã de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii - Societate civilã profesionalã de mediatori»).
(2) Denumirea se înscrie pe firma societãţii civile profesionale de mediatori şi se utilizeazã în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisã în mod obligatoriu pe ştampilã, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formã în care a fost înscrisã în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.
Art. 33. - (1) Contractul de societate civilã profesionalã de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formã scrisã între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevãzute în anexele nr. 3 şi 4.
(2) Contractul de Societate civilă profesională şi Statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.
15
Secţiunea 3 Biroul de mediator
Art. 34. - (1) În biroul de mediator îşi exercitã profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţeazã în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5.
(2) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi întocmit conform anexei nr. 5 şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu.
Art. 35. - (1) Biroul de mediator (BM) şi biroul de mediatori asociaţi (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specificã ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «birou de mediator», respectiv «birou de mediatori asociaţi» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Birou de mediator»; «POPESCU, BARBU sau POPESCU şi BARBU - Birou de mediatori asociaţi»).
(2) Dispoziţiile alineatului (2) ale Art.32 din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea 4. Mediatorul angajat în interiorul profesiei
prin contract individual de muncă
Art.36 (1) Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea aşa cum este reglementată de Lege.
Art.37 (1) În contractul individual de muncă la secţiunea „Clauze speciale” se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.
(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul etic şi deontologic al mediatorului autorizat.
Art. 38. - Pentru toatã activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncã are obligaţia sã ţinã aceeaşi evidenţã a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei, conform art. 26^1.
Capitolul IV
PROCEDURA DE AUTORIZARE A MEDIATORILOR
Secţiunea 1: Autorizarea ca mediator
Art.39 (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.
(2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) se face dovada cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-f) sau, dupã caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;
16
b) se face dovada cã a fost achitatã taxa de autorizare prevãzutã de Lege, în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Consiliului;
c) se face dovada cã a fost solicitatã şi avizatã o formã de exercitare a profesiei de mediator prevãzutã de art. 22 din Lege şi de prezentul regulament;
d) se face dovada îndeplinirii condiţiilor art. 23 şi 24 din Lege.
(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotãrâre.
(4) În vederea emiterii autorizaţiei de mediator şi a înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotãrârea conform alin. (3) depun o cerere însoţitã de documentele prevãzute la art. 40 alin. (9).
(5) Activitatea de mediator poate fi desfãşuratã de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de cãtre Consiliu.
(6) Recunoaşterea pregãtirii ca mediator a unui cetãţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregãtirii, aprobatã de Consiliu conform Legii.
(7) Recunoaşterea pregãtirii ca mediator pentru un cetãţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzãtoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregãtirii prevãzute de Lege.
Art. 40. - (1) În vederea constatãrii de cãtre Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevãzutã în anexa nr. 2, la care se ataşeazã urmãtoarele documente:
a) actul de identitate - copie certificatã;
b) certificat de cãsãtorie, dacã este cazul - copie certificatã;
c) diplomã de licenţã sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - copie legalizatã;
d) certificatul de naştere - în fotocopie;
e) documente care atestã pregãtirea ca mediator, dupã caz, în fotocopie, respectiv:
1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu; sau
2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; sau
3) hotãrârea Consiliului privind echivalarea pregãtirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadreazã în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;
f) adeverinţã medicalã cu menţiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberatã de medicul de medicina muncii, sau, dupã caz, adeverinţã medicalã eliberatã de medicul de familie, cu menţiunea «Clinic sãnãtos» şi precizarea cã include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;
g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini - original;
h) dovada vechimii în muncã - în fotocopie;
i) dovada plăţii taxei de autorizare.
j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasã, în douã exemplare originale;
17
k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificatã, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări–ieşiri al Consiliului.
(3) Cetãţenii români sau strãini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţitã de documentele care atestã parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevãzutã de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotãrâre individualã cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.
(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art.72 alin 2, se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.
(5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregãtirii ca mediator.
(6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.
(7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.
(8) În termen de 60 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptã o hotãrâre privind aprobarea sau respingerea acesteia.
(9) În vederea emiterii autorizaţiei şi înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 39 alin. (4) depun o cerere însoţitã de urmãtoarele documente:
a) hotãrârea emisã de Consiliu conform art. 39 alin. (3) - în fotocopie;
b) dovada înregistrãrii în evidenţele fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator - în copie;
c) dovada înscrierii într-o asociaţie profesionalã înscrisã în Registrul de evidenţã a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor - în copie;
d) declaraţia pe propria rãspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A, care face parte integrantã din prezentul regulament - în original.
(10) În termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii pentru eliberarea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, Consiliul de mediere emite autorizaţia de mediator si procedeazã la înscrierea în Tabloul mediatorilor, prin decizia preşedintelui.
(11) Pânã la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotãrâre conform art. 39 alin. (3) vor fi înscrise pe o listã publicatã pe portalul web al Consiliului.
Art. 40^1. - (1) Hotãrârea de aprobare a formei de exercitare a profesiei adoptatã de Consiliu este valabilã 45 de zile de la data comunicãrii.
(2) Termenul de valabilitate al hotãrârii prevãzute la alin. (1) se prelungeşte de drept pe toatã durata înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei, dacã în interiorul termenului de 45 de zile solicitantul depune la Consiliu şi îi este aprobatã cererea-tip de înscriere în Tabloul mediatorilor şi emitere a autorizaţiei de mediator, însoţitã de toate documentele solicitate.
18
(3) În maximum 30 de zile de la înregistrarea fiscalã a formei de exercitare a profesiei, solicitantul este obligat sã depunã la Consiliu declaraţia privind datele care se înscriu în Tabloul mediatorilor şi actele solicitate prin aceasta.
(4) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege, dar care nu fac dovada înregistrãrii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, se înscriu pe o listã distinctã, care se publicã pe portalul consiliului, conform art. 40 alin. (11).
(5) Persoanele înscrise în lista prevãzutã la alin. (4) pot relua ulterior procedura de autorizare, fãrã a mai fi obligate sã plãteascã taxa de autorizare prevãzutã la art. 8 alin. (1) din Lege şi fãrã a mai depune documentele care atestã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 7 lit. b), c) şi f) din Lege.
Art.41 (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.
(2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.
(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei Permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia Permanentă.
(4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de cãtre Comisia permanentã. Solicitarea motivatã se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã şi se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţã.
Art.42 Consiliul de mediere comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maxim 60 de zile de la depunerea acesteia.
Art. 43. - (1) Orice formã de exercitare a profesiei de mediator poate sã îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, pãstrându-şi acelaşi numãr sub care a fost înscrisã iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu.
(2) Orice mediator poate sã opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.
(3) În cazul modificãrii, schimbãrii sau încetãrii formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţitã de urmãtoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:
a) actul de identitate - în fotocopie;
b) hotãrârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicitã modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie;
c) actul prin care face dovada modificãrii sau schimbãrii intervenite (dovada noului spaţiu, hotãrârea asociaţilor, procesverbal al adunãrii asociaţilor, certificat de cãsãtorie sau hotãrârea definitivã privind desfacerea cãsãtoriei etc.) - în fotocopie;
d) dovada plãţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;
e) legitimaţia de mediator, vizatã la zi - în fotocopie.
(4) Orice modificare survenitã în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizatã de Consiliu se constatã prin decizie a preşedintelui.
(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobã prin hotãrâre a Consiliului şi devine aplicabilã de la data emiterii hotãrârii.
19
(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberãrii hotãrârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.
(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.
(8) Orice mediator are dreptul sã îşi suspende activitatea pe o perioada determinatã sau nedeterminatã, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevãzute la alin. (3) lit. a), b) şi e).
(9) Suspendarea activitãţii la cererea mediatorului se constatã prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.
(10) Încetarea suspendãrii se realizeazã prin depunerea unei cereri însoţite de urmãtoarele documente:
a) act de identitate - în fotocopie;
b) hotãrârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie;
c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original.
(11) Încetarea cauzei de suspendare se constatã prin decizie a preşedintelui.
(12) Autorizarea ca mediator, solicitatã Consiliului ulterior încetãrii calitãţii de mediator, se realizeazã în aceleaşi condiţii prevãzute la art. 39 şi 40.
Secţiunea 2 : TABLOUL MEDIATORILOR
Art. 44. - (1) Consiliul de mediere întocmeşte Tabloul mediatorilor în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi care practicã profesia de mediator.
(2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât sã conţinã cel puţin informaţiile prevãzute de art. 12 din Lege şi este structurat pe coloane astfel:
a) numele şi prenumele mediatorului autorizat;
b) data emiterii hotãrârii;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
d) adresa sediului profesional;
e) pregãtirea de bazã în mediere/instituţia;
f) domeniul de practicã al medierii ales de mediator;
g) anul începerii activitãţii practice în mediere;
h) limba strãinã în care este capabil sã desfãşoare medierea;
i) asociaţia profesionalã a mediatorilor în care este membru;
j) asociaţii internaţionale în care este membru, dacã este cazul;
k) cauze de suspendare, dacã este cazul;
l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site).
(3) Pentru activitatea depusã de Consiliu în vederea asigurãrii publicãrii Tabloului mediatorilor cel puţin prin mijloacele prevãzute de art. 12 din Lege, mediatorii înscrişi în Tabloul mediatorilor datoreazã o taxã anualã de administrare a acestuia, stabilitã prin hotãrâre a Consiliului.
20
(4) Taxa anualã de administrare a Tabloului mediatorilor se datoreazã începând cu anul fiscal urmãtor celui în care mediatorul a fost înscris în Tabloul mediatorilor şi se achitã pânã la 31 decembrie a anului pentru care se datoreazã.
(5) Tabloul mediatorilor se publicã anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat pânã la data de 31 martie, şi pe portalul web al Consiliului de mediere, actualizat lunar.
(6) Tabloul mediatorilor, actualizat pânã la 31 martie şi, respectiv, pânã la 30 septembrie al fiecãrui an, se publicã defalcat pe judeţe şi se transmite autoritãţilor prevãzute la art. 12 alin. (3) din Lege, sub formã de afiş sau broşurã, dupã caz.
(7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practicã, la solicitarea motivatã a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament.
Art.45 - (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care se anexeazã urmãtoarele documente:
a) declaraţia pe propria rãspundere privind datele care se înscriu în Tabloul mediatorilor, completatã conform anexei nr. 2A;
b) codul de înregistrare fiscalã - în fotocopie;
c) declaraţia de înregistrare fiscalã, doar în cazul în care codul de înregistrare fiscalã nu include activitatea ca mediator - în fotocopie;
d) documente care atestã calitatea de membru al unei asociaţii profesionale - în fotocopie;
e) documente care atestã calitatea de membru al unei asociaţii internaţionale din domeniul medierii, dacã este cazul - în fotocopie.
(2) Mediatorii care îşi exercitã profesia de mediator pe baza unui contract de muncã încheiat conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au obligaţia sã depunã documentele prevãzute la alin. (1), lit. b) şi c).
(3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplicã o vizã anualã care certificã faptul cã aceştia au achitat taxa de administrare anualã a Tabloului.
(4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 şi 24 din Lege şi pentru care intervine o cauzã de suspendare conform Legii rãmân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publicã anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea «suspendat» şi înscrierea datei de la care devine aplicabilã cauza de suspendare.
Capitolul V
FORMAREA MEDIATORILOR
Secţiunea 1 Programe şi standarde de formare
Art.46 Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;
b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.
Art.47 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.
21
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.
(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structurã care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.
Art.48 Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte:
a) structura pe arii tematice;
b) calificarea şi experienţa formatorilor;
c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi
d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.
Art.49 Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.
Secţiunea 2 Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor
Art. 50 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:
a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;
b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.
(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.
Art. 51 În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin: a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;
b) programul de formare propus;
c) lista formatorilor propuşi;
d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.
Art. 52 (1) În termen de 60 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.
(2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.
(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......».
22
(5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.
(6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).
(7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).
CAPITOLUL V^1
SECŢIUNEA 1 Drepturile mediatorului care desfãşoarã activitate de mediere
Art. 52^1. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitãţii sale, în condiţiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevãzute în anexa nr. 7.
Art. 52^2. - Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu pãrţile, în raport cu natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.
Art. 52^3. - (1) Mediatorul are dreptul sã stabileascã şi sã aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege.
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând pãrţile sã aleagã un alt mediator.
(3) Mediatorul are dreptul sã refuze soluţionarea prin mediere sau sã întrerupã medierea în cazul în care constatã cã între pãrţi existã o relaţie abuzivã ori violentã şi efectele acestei situaţii sunt de naturã sã influenţeze medierea.
(4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu.
(5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesionalã internaţionalã din domeniul medierii.
(6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate.
(7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotãrârile Consiliului ce vizeazã activitatea profesiei de mediator.
(8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator.
(9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condiţiile stabilite prin Lege şi regulament.
(10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu.
23
(11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesionalã a mediatorilor al cãrei membru este.
Art. 52^4. - Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusã numai de organele competente prevãzute de Codul de procedurã penalã.
SECŢIUNEA a 2-a Obligaţiile mediatorului care desfãşoarã activitate de mediere
Art. 52^5. - (1) Mediatorul are obligaţia sã informeze pãrţile şi sã dea orice explicaţii lãmuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii.
(2) Mediatorul are obligaţia sã desfãşoare activitatea de mediere cu respectarea libertãţii, demnitãţii şi vieţii private a pãrţilor.
Art. 52^6. - (1) Mediatorul are obligaţia sã depunã toate diligenţele pentru ca pãrţile sã ajungã la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.
(2) Mediatorul este obligat sã conducã procesul de mediere în mod nepãrtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între pãrţi, cu respectarea principiului neutralitãţii şi imparţialitãţii.
(3) Mediatorul are obligaţia sã informeze pãrţile cu privire la orice legãturã avutã anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţã de subiectul disputei, lãsând pãrţile sã decidã în cunoştinţã de cauzã asupra acceptãrii mediatorului.
Art. 52^7. - Mediatorul are obligaţia sã refuze preluarea unui caz în urmãtoarele situaţii:
a) dacã a luat cunoştinţã de orice împrejurare care l-ar împiedica sã fie neutru şi imparţial;
b) dacã drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;
c) dacã a reprezentat sau asistat vreuna dintre pãrţi într-o procedurã judiciarã ori arbitralã având ca obiect conflictul supus medierii;
d) dacã are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurãrile pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile dupã ce a fost audiat ca martor în cauza supusã medierii;
e) dacã a acordat anterior uneia dintre pãrţi sau ambelor pãrţi consultanţã de specialitate în cauza supusã medierii;
f) dacã nu are calificarea necesarã pentru a rãspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al pãrţilor.
Art. 52^8. - Mediatorul are obligaţia sã sesizeze autoritatea competentã dacã în cursul medierii ia cunoştinţã de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normalã a copilului într-un conflict de familie şi sã asigure garanţiile prevãzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.
Art. 52^9. - Mediatorul are obligaţia sã restituie onorariul achitat de pãrţi în total sau în parte, dupã caz, dacã pe parcursul desfãşurãrii procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de naturã sã afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.
Art. 52^10. - Mediatorul are obligaţia sã informeze instanţa de judecatã sau organele de urmãrire penalã cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi sã rãspundã oricãror cereri formulate de autoritãţile judiciare în cazurile prevãzute de Lege.
24
Art. 52^11. - Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligaţia de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal.
Art. 52^12. - Mediatorul mai are urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevãzute în anexa nr. 7;
b) sã respecte prevederile Codului de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor, prevãzut în anexa nr. 8;
c) sã respecte hotãrârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului, dupã caz;
d) sã anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenitã în datele de contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator;
e) sã achite taxa anualã de administrare a Tabloului mediatorilor pânã la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceastã taxã se datoreazã.
Art. 52^13. - Mediatorul are obligaţia sã îşi îmbunãtãţeascã permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.
Art. 52^14. - Mediatorul are obligaţia sã se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizatã de Consiliu la începutul activitãţii de mediator şi sã emitã documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care sã specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.
Art. 52^15. - Mediatorul are obligaţia sã afişeze autorizaţia pe baza cãreia funcţioneazã ca mediator autorizat.
Art. 52^16. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator.
(2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie într-o asociaţie profesionalã a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.
SECŢIUNEA a 3-a Rãspunderea mediatorilor care desfãşoarã activitate de mediere
Art. 52^17. - (1) Rãspunderea disciplinarã a mediatorilor intervine pentru urmãtoarele abateri:
a) încãlcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
b) refuzul de a rãspunde cererilor formulate de autoritãţile judiciare, în cazurile prevãzute de lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de pãrţile aflate în conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre pãrţi într-o procedurã judiciarã ori arbitralã având ca obiect conflictul supus medierii;
e) sãvârşirea altor fapte care aduc atingere probitãţii profesionale.
(2) Constituie abatere disciplinarã sãvârşirea urmãtoarelor fapte care aduc atingere probitãţii profesionale:
a) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^5 alin. (1) de a informa pãrţile şi de a da orice explicaţii lãmuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39
25
alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendã de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni, dupã caz;
b) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^5 alin. (2) de desfãşurare a activitãţii de mediere cu respectarea libertãţii, demnitãţii şi vieţii private a pãrţilor, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
c) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^6 alin. (2) de a conduce procesul de mediere în mod nepãrtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între pãrţi, cu respectarea principiului neutralitãţii şi imparţialitãţii, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
d) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. a) de a refuza preluarea unui caz dacã a luat cunoştinţã de orice împrejurare care l-ar împiedica sã fie neutru şi imparţial, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
e) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. b) de a refuza preluarea unui caz dacã drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
f) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. c) de a refuza preluarea unui caz dacã a reprezentat sau a asistat vreuna dintre pãrţi într-o procedurã judiciarã ori arbitralã având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
g) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. d) de a refuza preluarea unui caz dacã are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurãrile pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile dupã ce a fost audiat ca martor în cauza supusã medierii, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
h) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. e) de a refuza preluarea unui caz dacã a acordat anterior uneia dintre pãrţi sau ambelor pãrţi consultanţã de specialitate în cauza supusã medierii, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
i) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^7 lit. f) de a refuza preluarea unui caz dacã nu are calificarea necesarã pentru a rãspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al pãrţilor, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observaţie scrisã;
j) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 52^8 de a sesiza autoritatea competentã dacã în cursul medierii ia cunoştinţã de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea
26
normalã a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevãzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator, dupã caz;
k) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^9 de a restitui onorariul achitat de cãtre pãrţi în total sau în parte, dupã caz, dacã pe parcursul desfãşurãrii procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de naturã sã afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendã de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni, dupã caz;
l) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei prevãzute la art. 52^10 de a informa instanţa de judecatã sau organele de urmãrire penalã cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a rãspunde oricãror cereri formulate de autoritãţile judiciare în cazurile prevãzute de Lege, pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendã de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni, dupã caz;
m) nerespectarea de cãtre mediator a regulilor de publicitate prevãzute la art. 52^12 lit. a), pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisã sau amendã de la 50 lei la 500 lei, dupã caz;
n) nerespectarea de cãtre mediator a prevederilor Codului de eticã şi deontologie profesionalã al mediatorilor, prevãzut la 52^12 lit. b), pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisã sau amendã de la 50 lei la 500 lei, dupã caz;
o) nerespectarea de cãtre mediator a hotãrârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 52^12 lit. c)], pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisã sau amendã de la 50 lei la 500 lei, dupã caz;
p) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei de a comunica Consiliului orice modificare a condiţiilor care face necesarã actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevãzutã la art. 12 din Lege, în termen de 3 zile [art. 52^12 lit. d)], pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisã sau amendã de la 50 lei la 500 lei, dupã caz;
q) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei de a achita taxa anualã de administrare a Tabloului mediatorilor pânã la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceastã taxã se datoreazã [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplicã sancţiunea prevãzutã la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisã sau amendã de la 50 lei la 500 lei, dupã caz;
r) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei de a-şi îmbunãtãţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin 20 de puncte profesionale anual (art. 52^13), pentru care se aplicã una dintre sancţiunile prevãzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observaţie scrisã, amendã de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni, dupã caz;
s) nerespectarea de cãtre mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizatã de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli
27
ocazionate de derularea contractului de mediere, în care sã se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 52^14), pentru care se aplicã una dintre sancţiunile prevãzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisã, amendã de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o duratã de la o lunã la 6 luni sau încetarea calitãţii de mediator.
Art. 52^18. - Repetarea abaterii disciplinare în termen de un an de la data aplicãrii unei sancţiuni disciplinare rãmase definitivã poate constitui temei pentru aplicarea unei sancţiuni mai grave."
Capitolul VI
NORMELE DE RĂSPUNDERE DESCIPLINARĂ A MEDIATORILOR
Secţiunea 1 Dispoziţii generale
Art.53 Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.
Art.54 (1) Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului.
Art.55 (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere, Codul de etică şi Deontologie profesională a mediatorilor şi hotărârile Consiliului de mediere, şi care aduc atingere probităţii profesionale.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.
Art.56 Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.
Art.57 Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.
Art.58 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
Art.59 Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.
Art.60 În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de Disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile legii.
28
Secţiunea 2 Organizarea si funcţionarea Comisiei de disciplina
Art.61 (1) Consiliul hotărăşte ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o Comisie de disciplină din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de preşedinte al Comisiei de disciplină, doi reprezentanţi ai mediatorilor şi un secretar.
(2) Procedura de numire a celor doi reprezentanţi ai mediatorilor, ca membrii în Comisia de disciplină, este următoarea:
(i) Fiecare asociaţie, înregistrată de Consiliul de mediere ca Asociaţie Profesională a Mediatorilor, poate desemna anual, până la data de 31 martie, maxim doi mediatori autorizaţi din rândul membrilor săi, care sunt înscrişi într-o listă, pentru o perioadă de maxim un an calendaristic.
(ii) Ordinea înscrierii în listă se stabileşte prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic, sub coordonarea preşedintelui Comisiei de disciplină.
(iii)Desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, începând cu primii doi mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorţi de către Secretariatul tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris în listă.
(iv) Numirea în Comisia de disciplină a celor doi reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost investită.
(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deţine de drept funcţia de secretar în Comisia de disciplină.
Art.62 Comisia de disciplina astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract, un secretar, care devine membru al Comisiei, ţine evidenţele si efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.
Art.63 Comisia de disciplină are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat către Consiliul. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 zile de la sesizarea sa.
Art.64 Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.
Secţiunea 3 Reguli de procedură
Art.65 Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.
Art.66 (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii, abaterea pretins săvârşită de către mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate.
29
Art.67 (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege în termen de cel mult 60 zile de la data înregistrării plângerii.
(2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă de plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea.
(4) Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Art.68 Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate in art.67.
Art.69 Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces verbal semnat de către membrii Comisiei din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art.70 (1) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.
(2) Pe baza datelor culese, va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului care, în termen de 30 zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art.71 La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute în Art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.
Art.72 Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin.1 lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.
Art.73 Hotărârea motivată se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.
Art.74 (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una din sancţiunile prevăzute de art.39 alin 1 din Lege, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin.1 suspendă executarea hotărârii atacate.
(3) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.
Art.75 (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliul. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 lit b) din Lege constituie titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei.
(3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.
30
Secţiunea 4 Suspendare. Perimare. Reabilitare
Art.76 Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:
a) când ambele părţi o cer;
b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.
Art.77 Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una din părţi.
Art.78 Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.
Art.79 Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, timp de un an din vina petentului.
Art.80 Cursul perimării este suspendat cât timp dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art.76 din prezentul regulament.
Art.81 Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.
Art.82 Mediatorul sancţionat se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii aplicate.
Art.83 Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.
CAPITOLUL VI^1 Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii.
Art. 83^1. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informãrii publice, Consiliul înfiinţeazã Registrul de evidenţã a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor (REAPM), Registrul de evidenţã a asociaţiilor profesionale specializate ale mediatorilor (REAPS), precum şi Registrul de evidenţã a organizaţiilor din domeniul medierii (REODM), pe care le actualizeazã periodic.
SECŢIUNEA 1 Asociaţiile profesionale ale mediatorilor
Art. 83^2. - (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor, care exercitã profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevãzute de lege şi care sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale sau naţionale, conform art. 24 din Lege şi în condiţiile art. 83^3 din prezentul regulament.
(2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.
Art. 83^3. - (1) Sunt asociaţii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
31
b) toţi membrii asociaţi sunt mediatori autorizaţi în condiţiile Legii;
c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvântul «mediere», «mediator» sau «mediatori»;
d) scopul asociaţiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor şi apãrarea drepturilor şi intereselor acestora;
e) obiectivele şi activitãţile asociaţiei respectã prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, iar statutele lor nu conţin clauze de exclusivitate;
f) activitãţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere cãtre terţi şi nici furnizarea de servicii de formare iniţialã a mediatorilor, dar pot include organizarea de activitãţi de formare continuã a mediatorilor;
g) nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în REAPM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în REAPM;
h) sunt înscrise în REAPM întocmit de Consiliu.
(2) Asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevãzute la art. 24 din Lege nu se încadreazã în categoria organizaţiilor neguvernamentale prevãzute la art. 22 din Lege.
(3) Asociaţiile profesionale prevãzute la art. 24 din Lege nu se încadreazã în categoria furnizorilor de formare profesionalã prevãzuţi la art. 9 din Lege.
Art. 83^4. - (1) În scopul informãrii publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale sub forma unui REAPM.
(2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în REAPM se face la cerere, prin decizie/hotãrâre a preşedintelui Consiliului, dupã verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 83^3 alin. (1) lit. a)-g).
(3) În cazul contestãrii deciziei preşedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptã o hotãrâre privind soluţionarea contestaţiei.
(4) Cererea de înscriere în REAPM va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare, precum şi hotãrârile judecãtoreşti ulterioare, dacã este cazul;
d) certificatul fiscal;
e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
f) lista membrilor asociaţiei profesionale.
(5) Documentele prevãzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun în copie, certificatã pentru conformitate cu originalul, pe fiecare paginã, prin semnãtura reprezentantului legal al asociaţiei profesionale şi aplicarea ştampilei acesteia.
(6) Decizia sau hotãrârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în REAPM se comunicã solicitantului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrãrii cererii. În cazul în care hotãrârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motiveazã, se comunicã solicitantului şi se publicã pe site-ul Consiliului.
(7) În cazul în care cererea de înscriere se aprobã, asociaţia profesionalã va fi înscrisã în REAPM în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei/hotãrârii preşedintelui.
32
SECŢIUNEA a 2-a Asociaţiile profesionale specializate
Art. 83^5. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi asociaţii specializate pe domenii de aplicare a medierii.
(2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în REAPS.
Art. 83^6. - Sunt asociaţii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 83^3 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f);
b) denumirea, scopul, obiectivele asociaţiei precizeazã domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociaţiei au interes profesional;
c) membrii asociaţiei au o specializare recunoscutã de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementeazã necesitatea specializãrii.
Art. 83^7. - (1) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru numai într-o singurã asociaţie profesionalã, astfel cum aceasta este definitã la art. 83^3.
(2) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6.
(3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru într-o asociaţie profesionalã, astfel cum aceasta este definitã la art. 83^3, dar şi calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6.
SECŢIUNEA a 3-a Organizarea de servicii de mediere
Art. 83^8. - (1) Orice persoanã juridicã poate organiza servicii de mediere în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator doar dupã obţinerea unui aviz din partea Consiliului, prin care se certificã faptul cã sunt respectate principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de cãtre mediator, iar pãrţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusã medierii.
(2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au în obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite în continuare organizaţii din domeniul medierii.
(3) În cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizaţie din domeniul medierii, contractul de mediere se încheie exclusiv între mediator şi pãrţi, conform art. 45 şi 46 din Lege.
(4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi însoţitã de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, în condiţiile legii. Comisia permanentã analizeazã cererea şi face o propunere argumentatã Consiliului, care hotãrãşte cu privire la admiterea sau respingerea cererii.
(5) Hotãrârea Consiliului se comunicã solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii cererii şi se publicã pe portalul web al Consiliului.
33
(6) Mediatorii autorizaţi pot colabora în vederea furnizãrii serviciului de mediere cu orice persoanã juridicã dintre cele menţionate la alin. (1), dupã obţinerea de cãtre acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.
Art. 83^9. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în REODM, întocmit şi actualizat de Consiliu.
(2) Cererea de înscriere în REODM se depune la Consiliu, însoţitã de copii certificate pentru conformitate dupã urmãtoarele documente:
a) statutul şi actul de constituire din care rezultã cã are în obiectul de activitate servicii de mediere sau, dupã caz, actul în baza cãruia a fost înfiinţatã;
b) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare, dacã este cazul;
c) certificatul fiscal;
d) o scurtã descriere a activitãţii desfãşurate sau pe care intenţioneazã sã o desfãşoare în domeniul medierii.
(3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în REODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotãrârii de avizare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 84 (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului, sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.
(2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.
Art. 85. - Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperã cel puţin urmãtoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilitãţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentã pentru sediu etc.;
b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplinã şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnã în alte localitãţi ale ţãrii, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnicã de calcul, aparaturã de comunicare, biroticã, consumabile, literaturã de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţã financiarã şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţã, dupã caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care sã sprijine şi sã îmbunãtãţeascã activitatea Consiliului etc.;
c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;
34
d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii;
e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţionalã a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat;
f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotãrârilor Consiliului;
g) alte tipuri de cheltuieli prevãzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.
Art.86 (1) În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului Regulament, începe procedura de autorizare a mediatorilor;
(2) Persoanele care au absolvit până la data publicării în Monitorul oficial a prezentului Regulament un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.7 lit. a) - e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art.8 alin.(5) din Lege se aplică în mod corespunzător.
Art.87 În termen de o lună de la publicarea prezentului Regulament în Monitorul Oficial va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.
Art.88 Dispoziţiile prezentului Regulament devin aplicabile de la data adoptării lui.
Art. 89. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. II, Hotărârea nr. 2450 din 6 august 2011 (intrare în vigoare: 6 septembrie 2011)
(1) În termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri, asociaţiile înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, înfiinţat prin Hotãrârea Consiliului de mediere nr. 1.374/2009 cu privire la înfiinţarea Registrului naţional al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi notificate cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 83^3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, solicitându-se acestora sã precizeze în scris, prin adresã depusã la Consiliul de mediere în termen de maximum 15 zile de la primirea notificãrii, dacã opteazã sau nu pentru menţinerea statutului de asociaţie profesionalã şi modificarea propriilor statute în sensul îndeplinirii condiţiilor prevãzute de Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de regulamentul sus-menţionat pentru asociaţiile profesionale ale mediatorilor.
(2) Consiliul de mediere va publica pe portalul web propriu rãspunsurile asociaţiilor transmise conform alin. (1) şi va notifica mediatorii membri ai asociaţiilor care nu opteazã pentru menţinerea statutului de asociaţie profesionalã cã au la dispoziţie maximum 6 luni pentru înscrierea într-o altã asociaţie profesionalã înscrisã în Registrul de evidenţã a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor.
(3) La data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri începe înscrierea în registrele prevãzute la art. 83^1 din regulamentul prevãzut la alin. (1).
35
ART. II, Hotărârea nr. 2.892 din 25 noiembrie 2011 (intrare în vigoare: 14 decembrie 2011)
(1) Persoanelor înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea II, dar care nu îndeplinesc prevederile art. 24 din Lege, li se aplicã dispoziţiile prevãzute la art. I pct. 1 alin. (1)-(3) începând cu data de 17 aprilie 2012.
(2) Persoanelor care la momentul publicãrii prezentei hotãrâri nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 23 şi 24 li se aplicã dispoziţiile prevãzute la art. I pct. 1 alin. (1)-(3) începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri.
(3) Autorizaţiile şi legitimaţiile emise de Consiliu pe numele persoanelor înscrise în lista prevãzutã la art. 40 alin. (11) din Regulament îşi înceteazã valabilitatea în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
LISTA ANEXELOR
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere
1. Organigrama Consiliului de mediere
2. Cerere autorizare mediator
2A Declaraţie privind înscrierea în Tabloul mediatorilor a datelor cu caracter personal
3. Contract de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori
4. Statutul societăţii civile profesionale de mediatori
5. Act de înfiinţare a biroului de mediator(i)
6. Modelul ştampilei formelor de exercitare a profesiei
7. Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator
8. Cod de etică şi deontologie profesională a mediatorilor
9. Cod de etică a membrilor Consiliului de mediere
10. REGULAMENT privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementãrile în domeniul medierii
36
Anexa 1 - Organigrama Consiliului de mediere
HOTARAREA 2570/24.08.2011
ANEXA 2
Cerere de autorizare mediator
Domnule Preşedinte,
Hotararea 2570/24.08.2011-in lucru la Monitor
Consiliul de Mediere
Preşedintele Consiliului de Mediere
Vicepreşedintele Consiliului de Mediere
Comisia Permanentă
Secretariat tehnic
Comisii de Specialitate
Furnizori de Servicii Pentru Organizarea şi funcţionare Consiliului de Mediere
Furnizori de Servicii de Consultanţă şi
Expertiză în domeniul Medierii
37
Anexa 2
CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR
Domnule preşedinte,
Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................................., domiciliat/domiciliatã în .................................................................., identificat/identificatã cu CI/BI seria .... nr. ...., având CNP ......................., adresa de e-mail ………………..………......, tel. ............................, cetãţean ......................., vã rog sã-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de cãtre Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfãşura profesia într-o formã prevãzutã de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.
În vederea constatãrii îndeplinirii condiţiilor şi autorizãrii, anexez urmãtoarele documente:
- actul de identitate - copie;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de cãsãtorie - copie (dacã este cazul);
- diplomã de licenţã/titlu de studii - copie legalizatã;
- documente care atestã pregãtirea ca mediator - copie;
- programa de formare, eliberatã de furnizorul de servicii de formare - copie;
- adeverinţã medicalã cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberatã de medicul de medicina muncii, sau adeverinţã medicalã, eliberatã de medicul de familie, cu menţiunea "Clinic sãnãtos", şi cu precizarea cã include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;
- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;
- dovada vechimii în muncã - copie;
- dovada achitãrii taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;
- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasã, în douã exemplare originale;
- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificatã, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.
Totodatã mã angajez sã achit întocmai şi la termen taxele hotãrâte de Consiliul de mediere, sã îmi îmbunãtãţesc pregãtirea prin participarea la cursuri de formare continuã în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, sã respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificãrile ulterioare, şi Codul de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor.
Data Semnãtura
............... ................
Domnului preşedinte al Consiliului de mediere
NOTÃ: Cererea, însoţitã de documentele solicitate, în ordinea specificatã mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şinã. Toate documentele depuse în copie trebuie sã fie certificate "conform cu originalul" şi semnate în original de deponent. Nu se acceptã documente trimise pe fax sau e-mail.Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returneazã. Dosarele incomplete nu se înregistreazã.
38
Anexa 2A:
DECLARAŢIE
În atenţia :Consiliului de Mediere, Str. Piaţa Sf. Ştefan nr.7, sector 2, Bucureşti
Referitor la :Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilor
Subsemnatul(a) ______________________________________, având CNP _______________________, posesor al CI/BI seria ____ nr __________, emis de ________________________, în calitate de reprezentant legal al _______________________________________ (Birou de mediator X, Societate civilă profesională, etc.), cunoscând dispoziţiile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată.
1.
Denumirea completă a Formei de exercitare a profesiei de mediator
2.
Sediul profesional
3.
Pregătirea în domeniul medierii
4.
Domenii de specializare
5.
Experienţa practică în activitatea de mediere
6.
Limba străină în care mediatorul este capabil să desfăşoare medierea (dacă este cazul)
7.
Asociaţia profesională în care este membru
8.
Organizaţii internaţionale din domeniul medierii în care este membru (dacă este cazul)
9.
Existenţa unei clauze de SUSPENDARE (dacă este cazul)
10.
Datele de contact ale formei de exercitare a profesiei pe care Consiliul de Mediere le poate face publice (telefon, fax, e-mail, website)
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:
______________________________ ______________________________
Data Semnătura
39
Anexa 3 - Contract de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori
CONTRACT
de constituirea a societăţii civile profesionale de mediatori
Între:
1. Dl/dna ____________________________________;
2. Dl/dna ____________________________________;
3. Dl/dna ____________________________________;
4. Dl/dna ____________________________________,
au convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de mediator şi în conformitate cu regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere.
ART. 1. Denumirea societăţii
Societatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ______________________________ şi are sediul în _______________________________________
ART. 2. Societatea se constituie pe o durată _____________________.
ART. 3. Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.
Localitatea ____________________ Data ______________
Semnătura,
Anexa 4 - Statutul societăţii civile profesionale de mediatori
STATUTUL
societăţii civile profesionale de mediatori ___________________________
Subsemnaţii:
- ________________________ domiciliat în _________________________________, cod numeric personal _________________, născut în _________________, la data de ______________,
- ___________________ domiciliat în ______________________________________, cod numeric personal _________________, născut în _________________, la data de ______________,
- ___________________ domiciliat în ______________________________________, cod numeric personal _________________, născut în _________________, la data de ______________,
au convenit, după cum urmează, Statutul Societăţii civile profesionale de mediatori _______________________ înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32–34 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
40
TITLUL I: Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata.
ART. 1. Forma
Prezenta Societate este înfiinţată ca o societate civilă profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:
- ___________________________________ - asociat;
- ___________________________________ - asociat;
- ___________________________________ - asociat.
ART. 2. Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
ART. 3. Scop profesional
3.1. - Fiecare asociat, şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.
3.2. - Societatea este denumită ______________________ - Societate civilă de mediatori.
ART. 4. Sediul
Sediul principal al Societăţii este situat în ____________________________.
Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în pe raza judeţului(lor) ____________________________
ART. 5. Durata
Societatea se constituie pentru o durată de _______ ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.
TITLUL II. Capitalul social
ART. 6.Compunerea capitalului social
6.1. - Capitalul social este compus după cum urmează:
- Dl. ____________________________________________________________________:
- aport în numerar/natură/clientelă: ____________________________ lei (_________________) lei,
- Dl. ____________________________________________________________________:
- aport în numerar/natură/clientelă: ____________________________ lei (_____________) lei,
- Dl. ____________________________________________________________________:
- aport în numerar/natură/clientelă: ____________________________ lei (______________) lei.
6.2. - Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:
- ________________________, evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. _____ din data de ___________ la valoarea de __________ lei;
- ________________________, evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. _____ din data de ___________ la valoarea de __________ lei;
- ________________________, evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. _____ din data de ___________ la valoarea de __________ lei.
ART. 7.Repartizare
7.1. - Capitalul social este divizat în ____________ părţi sociale a câte ________________ lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:
- ___________________________ - ________________ părţi sociale;
- ___________________________ - ________________ părţi sociale;
- ___________________________ - ________________ părţi sociale;
41
TITLUL III. Adunarea generală
ART. 8. Adunările generale
8.1. - Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
8.2. - Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.
8.3. - Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.
8.4. - Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.
8.5. - Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.
8.6. - Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.
8.7. - Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
ART. 9. Atribuţiile adunării generale
9.1. - Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mărirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societăţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;
g) crearea sau anularea părţilor de industrie;
h) primirea de noi asociaţi;
i) excluderea asociatului/asociaţilor;
j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societăţii.
ART. 10. Procedura adunării generale şi procesele-verbale
10.1. - Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.
10.2. - Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.
10.3. - Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul Societăţii.
TITLUL IV. Coordonarea activităţii
ART. 11. Coordonarea
11.1. - Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.
11.2. - Mandatul mediatorului coordonator este de doi ani.
11.3. - Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunării asociaţilor.
ART. 12. Desemnarea mediatorului coordonator
42
Dl. (d-na) ___________________________________ este desemnat(ă) începând cu data de _____________________ mediatorul coordonator al societăţii.
ART. 13. Drepturi şi obligaţiile mediatorului coordonator
13.1. - Mediatorului coordonator reprezintă Societatea în raporturile cu terţii.
13.2. - Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile Societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.
13.3. - Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nici o subordonare în plan profesional.
ART. 14. Remunerare
Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.
TITLUL V. Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de Societate
ART. 15. Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe de la 01 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.
ART. 16. Conturile şi informarea asociaţilor
16.1. - Operaţiunile în conturile bancare ale Societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.
16.2. - Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia, şi pot consulta orice registru şi document contabil al Societăţii.
16.3. - Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale Societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.
ART. 17. Rezultatele financiare
Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
ART. 18. Repartizarea beneficiilor
18.1. - Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.
18.2. - După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase, se va face astfel:
- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ____________________________;
- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie _______________________;
- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ___________________________________________________________
TITLUL VI. Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale
ART. 19. Cesiunea părţilor sociale
19.1. Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.
19.2. - Cesiunea între asociaţi este liberă.
19.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.
43
19.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate, sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.
ART. 20. Notificarea cesiunii
20.1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.
20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi nefiind aplicabile.
20.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.
ART. 21. Retragerea asociaţilor
21.1. - Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.
21.2. - La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de Mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.
21.3. - În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut ………………………………………...
ART. 22. Încetarea calităţii de asociat
22.1 - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.
22.2. - În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător.
ART. 23. Decesul asociatului
23.1. - (1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.
23.2. - Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:
_______________________________________________________________________________.
23.3. - În termen de maxim 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:
a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei.
ART. 24. Alte dispoziţii
24.1. - Cesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)
TITLUL VII. Exercitarea profesiei
ART. 25. Activitatea şi răspunderea profesională
25.1. - Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei, exercită profesia de mediator în numele societăţii.
25.2. - Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.
44
25.3. - Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.
ART. 26. Suspendarea asociaţilor
_______________________________________________________________________________
ART. 27. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
_______________________________________________________________________________
TITLUL VIII. Dizolvarea şi lichidarea
ART. 28. Dizolvarea
Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;
f) la cererea simultană de retragere din Societate formulată de toţi asociaţii.
ART. 29. Lichidarea
29.1. - Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".
29.2. - Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.
29.3. - Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, a repartizării activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.
29.4. - În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de trei luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.
TITLUL IX. Condiţia suspensivă şi publicitate
ART. 30.Condiţia suspensivă
30.1. - Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul meditorilor.
30.2. - După înscrierea Societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.
ART. 31. Publicitate
31.1. - În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.
SEMNĂTURI:
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ________________.
PREŞEDINTE,
L.S.
45
Anexa 5 - Act de înfiinţare a biroului de mediator(i)
ACT DE ÎNFIINŢARE
a biroului de mediator(i)
Subsemnatul/Subsemnaţii ___________________________________ persoană/persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Art.7 alin.a-f din Legea nr.192-2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,
ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂM
Birou de mediator(i) cu:
1. Denumirea ____________________________________________________________.
2. Sediul profesional al biroului este: ______________________________.
3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de Mediere (se fac menţiuni suplimentare).
Data ___________ Semnătura _____________________
Depus azi ___________ la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.
Secretar,
Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ________________.
PREŞEDINTE,
L.S.
46
Anexa 6 – Modelul ştampilei formelor de exercitare a profesiei
1. Ştampila are formă rotundă;
2. Diametrul ştampilei este de 3 cm;
3. Conţinutul ştampilei:
1. Consiliul de mediere
2. Judeţul sau, după caz, Municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei)
3. Denumirea formei de exercitare a profesiei
4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.
5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.
EXEMPLE MODEL ŞTAMPILĂ
Anexa 7 - REGULI DE PUBLICITATE a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator
ART. 1. În exercitarea profesiei şi în legãturã cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrãdiri sau presiuni de orice tip.
ART. 2. Reputaţia mediatorului se sprijinã pe competenţã şi demnitate.
ART. 3. (1) Mediatorul este autorizat sã informeze publicul despre activitatea pe care o desfãşoarã, cu condiţia ca informaţia sã fie fidelã şi veridicã, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fãrã acceptul expres al acestora.
47
(3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamã în scopul dobândirii de clientelã pentru altã activitate proprie sau în interesul unor terţi.
(4) Este interzisã utilizarea publicitãţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.
ART. 4. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) plasarea unei firme;
b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;
c) anunţuri şi menţiuni în anuare, în cãrţi de telefon sau în alte publicaţii;
d) materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente;
e) ofertã de servicii prin corespondenţã şi cãrţi de vizitã profesionale;
f) site internet.
(2) Nu sunt/este permise/permisã acordarea de consultaţii şi/sau desfãşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masã, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.
ART. 5. (1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasatã la sediul profesional.
(2) Firma, al cãrei model este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximã de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde urmãtoarele elemente:
a) România şi Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;
b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;
c) adresa completã a sediului profesional - opţional;
d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator - opţional;
e) poziţia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisã în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.
(3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare, în sintagma "Avizat de Consiliul de mediere prin Hotãrârea nr. ... din data de ...".
ART. 6. Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbãrii sediului profesional, precum şi a altor modificãri ale acestora.
48
ART. 7. (1) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi la colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.
(2) În vederea participãrii la manifestãrile menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broşuri de prezentare generalã pentru comunicare publicã.
ART. 8. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplicã în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfãşuratã.
(2) Conţinutul şi modul de prezentare a site-ului, blogului, precum şi a oricãror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplicã în cazul internetului trebuie sã respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional.
(3) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplicã în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamã ori menţiune publicitarã pentru un produs sau serviciu diferit de activitãţile prevãzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplicã în cazul internetului nu pot conţine legãturi directe sau indirecte cãtre alte adrese de internet (linkuri) al cãror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu pot prelua informaţii din alte surse, fãrã menţionarea expresã a sursei şi a datei la care a fost preluatã informaţia.
(5) Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deţinãtoare/deţinãtor a/al site-ului, blogului, precum şi a/al oricãror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplicã în cazul internetului trebuie sã asigure cel puţin o datã pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legãturilor (linkurilor) şi trebuie sã dispunã fãrã întârziere eliminarea acestora dacã conţinutul şi forma lor sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt fãcute în scop comercial.
(6) Este interzisã utilizarea adreselor de corespondenţã poştale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.
ART. 9. Nerespectarea obligaţiilor prevãzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se sancţioneazã disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.
49
Anexa la regulile de publicitate: Modele de firmă pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei
de mediator*)
România
MIHAI POPESCU
BIROU DE MEDIATOR
ADRESA
TELEFON
WEBSITE
Înscris în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziţia ____
România
MIHAI POPESCU şi DAN IONESCU
SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE MEDIATORI
ADRESA
TELEFON
WEBSITE
Înscrisă în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziţia ____
50
România
MIHAI POPESCU şi
ANDREEA POPESCU
BIROU DE MEDIATORI ASOCIAŢI
ADRESA
TELEFON
WEBSITE
Înscris în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziţia ____
România
MIHAI POPESCU
MEDIATOR
Angajat cu Contract individual de muncă
în organizaţia neguvernamentală ………..
ADRESA
TELEFON
WEBSITE
Înscris în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziţia ____
51
Anexa 8 - Cod de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor
1. PREAMBUL
Codul de eticã şi deontologie profesionalã a mediatorilor autorizaţi, împreunã cu normele privind rãspunderea disciplinarã a acestora, prevãzute în Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfãşoarã activitatea.
Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activitãţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduitã obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia sã desfãşoare o activitate competentã şi responsabilã, în conformitate cu etica profesiei.
1.1. Definiţii
În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntarã de soluţionare a conflictelor dintre douã sau mai multe persoane, pe cale amiabilã, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfãşuratã în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.
Mediatorul este persoana neutrã, imparţialã şi calificatã, aptã sã faciliteze negocierile dintre pãrţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Probitatea profesionalã reprezintã respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotãrâri ale Consiliului de mediere.
1.2. Misiunea mediatorului
Într-o societate întemeiatã pe respect faţã de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilã, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţã şi diligenţã. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul pãrţilor, misiunea principalã a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini pãrţile sã ajungã la un acord.
1.3. Obiectivele codului
Normele deontologice sunt destinate sã garanteze, prin acceptarea lor liber consimţitã, buna îndeplinire de cãtre mediator a misiunii sale, recunoscutã ca fiind indispensabilã pentru buna funcţionare a societãţii. Nerespectarea acestor norme de cãtre mediatori va duce, în ultimã instanţã, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.
Obiectivele prezentului cod sunt urmãtoarele:
a) sã ofere mediatorilor liniile de conduitã directoare în activitatea pe care o desfãşoarã;
b) sã apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o activitate de interes public;
c) sã promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativã de soluţionare a conflictelor.
52
2. PRINCIPII GENERALE
2.1. Libertatea pãrţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie
2.1.1. Mediatorul are obligaţia de a se asigura cã pãrţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţã de cauzã şi fãrã a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedurã obligatorie prevãzutã de legile speciale.
2.1.2. Mediatorul trebuie sã respecte şi sã încurajeze dreptul pãrţilor de a lua orice decizie liberã şi în cunoştinţã de cauzã care sã soluţioneze divergenţele dintre ele.
2.1.3. Mediatorul va informa de la început pãrţile în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului cã decizia finalã le aparţine în mod exclusiv şi cã se pot retrage oricând din procesul de mediere.
2.1.4. Mediatorul nu va oferi pãrţilor consultanţã legalã sau de specialitate, în schimb poate sfãtui pãrţile cã pot obţine asistenţã juridicã independentã sau de specialitate.
2.1.5. Mediatorii trebuie sã acorde asistenţã numai în cazul în care au calificarea necesarã pentru a rãspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al pãrţilor angajate în mediere.
2.2. Nediscriminarea
Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnicã, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politicã, averea sau originea socialã a pãrţilor.
2.3. Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului
Mediatorii trebuie sã fie independenţi, neutri faţã de dispute şi pãrţi şi sã conducã procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie sã se bucure de deplinã independenţã faţã de entitãţile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Aceastã independenţã trebuie sã fie de naturã a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţã de cauzã, rezultatele acesteia şi de pãrţile implicate în disputã.
Mediatorul trebuie sã evite orice situaţie de naturã sã îi limiteze independenţa şi sã respecte normele de eticã profesionalã.
Dacã în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat sã aducã acest fapt la cunoştinţa pãrţilor implicate în conflict şi, dacã este cazul, sã anunţe entitatea care a supus cazul spre mediere.
În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.
2.4. Încrederea şi integritatea moralã
Relaţia dintre mediator şi pãrţi se bazeazã pe încredere, având la bazã cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.
2.5. Secretul profesional – confidenţialitatea
Prin însãşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor pãrţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicãrilor de naturã confidenţialã.
Fãrã o garanţie a confidenţialitãţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivã un drept şi o îndatorire fundamentalã şi primordialã a mediatorului.
53
Mediatorul trebuie sã respecte secretul oricãrei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţã în cadrul activitãţii sale profesionale. Aceastã obligaţie nu este limitatã în timp.
2.6. Conflictul de interese
Mediatorul trebuie sã refuze preluarea unui caz dacã ştie cã existã împrejurãri care l-ar împiedica sã fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constatã cã drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.
Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât pãrţilor aflate în conflict, cât şi, dacã este cazul, entitãţii care a supus cazul spre mediere. Dacã pãrţile nu îşi dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat sã renunţe la soluţionarea respectivului caz.
De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre pãrţi într-o procedurã judiciarã ori arbitralã având ca obiect conflictul supus medierii.
Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legãturã cu faptele sau actele de care a luat cunoştinţã în cadrul procedurii de mediere
2.7. Stabilirea onorariilor
Mediatorul trebuie sã informeze pãrţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumatã a onorariului şi a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sã fie echitabilã şi justificatã. Acesta va explica pãrţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.
2.8. Rãspunderea mediatorului
Mediatorul rãspunde civil, penal şi disciplinar pentru încãlcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale şi ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.
Încãlcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusã probitãţii profesionale şi atrage sancţionarea conform legii.
2.9. Incompatibilitãţi
Exercitarea profesiei de mediator este compatibilã cu orice altã profesie, cu excepţia incompatibilitãţilor prevãzute prin legi speciale.
2.10. Calitatea procesului de mediere
Mediatorii trebuie sã depunã toate diligenţele necesare în vederea prestãrii unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţã, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversitãţii, corectitudine profesionalã şi proceduralã.
3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL
3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia sã respecte hotãrârile Consiliului de mediere.
3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei.
Pentru aceasta el trebuie sã fie devotat profesiei, sã îşi îmbunãtãţeascã tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuã. Mediatorul trebuie sã se asigure cã personalul angajat sau administrativ necesar activitãţii de mediere respectã deontologia şi secretul profesiei.
Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie sã se abţinã, chiar în afara exercitãrii profesiei, de la orice încãlcãri ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei şi de la orice acţiuni contrare
54
imparţialitãţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile sã aducã ştirbire demnitãţii acesteia, adicã probitãţii profesionale.
3.3. Mediatorul este autorizat sã informeze publicul despre serviciile pe care le oferã, cu condiţia ca informaţia sã fie fidelã şi veridicã, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.
Mediatorul va evita sã facã menţiuni care sã aducã atingere intereselor altor practicieni în mediere.
4. RELAŢIILE DINTRE MEDIATORI
4.1. Practicienii în mediere îşi datoreazã amabilitate şi respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea şi manifestãrile necuviincioase. Ei trebuie sã se abţinã de la orice atitudine jignitoare ori imputãri rãuvoitoare, în general sã se abţinã de la orice acţiune susceptibilã de a aduce daune altor colegi mediatori.
4.2. Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabilã, iar în situaţia nerezolvãrii pe aceastã cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanţã disciplinarã.
5. DISPOZIŢII FINALE
Regulile privind conduita eticã şi deontologia profesionalã sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.
ANEXA 9 - CODUL DE ETICĂ al membrilor Consiliului de mediere
PREAMBUL
Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care îşi exercitã atribuţiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Legea, precum şi prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea şi administrarea activitãţii de mediere.
Membrii Consiliului îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea normelor de eticã profesionalã prevãzute în cuprinsul prezentului cod.
În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înţeleasã în sensul activitãţii desfãşurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum şi în sensul activitãţii desfãşurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnaţi conform legii (Legea, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotãrârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentã, Comisia de disciplinã, precum şi orice alte comisii care pot fi înfiinţate de Consiliu în limitele reglementãrilor cadrului legal.
CAP. I. Libertatea de decizie şi opinie în exercitarea atribuţiilor legale
ART. 1. Libertatea de decizie
(1) Libertatea de decizie în îndeplinirea atribuţiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimatã în limitele prevãzute de lege şi cu bunã-credinţã.
55
(2) În exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cãrora decizia le este aplicabilã, în sensul de a produce efecte, precum şi prevenirea situaţiilor de discriminare, tratament inegal sau/şi concurenţã neloialã.
ART. 2. Libertatea de opinie
(1) Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercitã de cãtre membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor şi discuţiilor ce au loc în Consiliu şi în comisii, fãrã a fi înţeleasã de cãtre aceştia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului.
(2) Membrii Consiliului vor exprima în afara şedinţelor Consiliului numai opiniile proprii, fãrã a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.
(3) Membrii Consiliului se vor abţine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activitãţilor celorlalţi membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât şi în afara activitãţii din Consiliu.
ART. 3. Exprimarea publicã a opiniilor
(1) În lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfãşura activitãţi în numele şi pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandataţi de Consiliu sã participe la o acţiune în calitate de reprezentanţi ai acestuia, ei vor face publicã numai poziţia Consiliului sau deciziile acestuia, dupã caz, abţinându-se sã îşi exprime opiniile personale.
(2) În cazul în care membrii Consiliului doresc sã facã publicã opinia personalã în legãturã cu atribuţiile sau activitatea Consiliului, aceştia sunt obligaţi sã facã precizarea expresã cã este o opinie personalã şi cã nu reprezintã poziţia oficialã a Consiliului.
(3) În cazul hotãrârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motiveazã şi se consemneazã separat în cuprinsul hotãrârilor.
(4) Membrii Consiliului pot preciza dacã opiniile personale sunt susţinute de organizaţiile din care fac parte sau de cãtre mediatorii care i-au votat.
(5) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie sã se abţinã de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.
(6) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie sã se abţinã de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.
CAP. II. Nediscriminarea
ART. 4. (1) În activitatea lor, membrii Consiliului se vor abţine sã producã orice fel de discriminare şi vor acţiona în sensul combaterii oricãrei discriminãri pe motiv de rasã, religie, orientare sexualã sau apartenenţã la o organizaţie.
(2) Membrii Consiliului vor acţiona în toatã activitatea pe care o desfãşoarã pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, acţionând în sensul asigurãrii unui tratament egal, nediscriminatoriu şi al egalitãţii de şanse faţã de orice persoanã care se adreseazã acestuia.
(3) În aplicarea legii, membrii Consiliului vor acţiona folosind aceeaşi mãsurã şi aceleaşi criterii faţã de toate persoanele, constituindu-se astfel în garanţii nediscriminãrii.
56
CAP. III. Conflictul de interese
ART. 5. (1) Membrii Consiliului îşi vor declara apartenenţa la asociaţii profesionale în momentul preluãrii mandatului şi oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizaţii.
(2) Membrii Consiliului vor preciza asociaţiile şi/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintã în sensul precizat la art. 3 alin. (1).
(3) În toate cazurile în care participã la luarea unei hotãrâri în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, aceştia vor declara orice situaţie în care se aflã în conflict de interese şi se vor abţine de la vot.
(4) Potrivit principiului responsabilitãţii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abţine de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea funcţionãrii Consiliului şi în îndeplinirea atribuţiunilor conferite prin lege.
(5) În cazul blocãrii luãrii unei decizii prin lipsa cvorumului prevãzut de lege, blocaj cauzat de abţinerea membrilor Consiliului de la vot, aceştia vor motiva abţinerea care va fi consemnatã în procesul-verbal.
(6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abţine de la vot dacã hotãrârile Consiliului sau ale comisiilor:
a) soluţioneazã o cerere adresatã Consiliului al cãrui petent este el, soţul sãu, rudã sau afin al sãu pânã la gradul IV inclusiv;
b) b) soluţioneazã o cerere adresatã Consiliului referitoare la acte şi fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociaţia profesionalã sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului îşi desfãşoarã activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, şi nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotãrâri ale Consiliului;
c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entitãţi economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia pânã la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociaţi sau salariaţi ori deţin funcţii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauzã sunt exceptate donaţiile şi legatele fãcute în favoarea Consiliului şi în beneficiul acestuia.
(7) De la situaţiile prevãzute la alin. (6) lit. a) şi b) fac excepţie actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea condiţiilor de fond şi formã a cererii naşte obligaţia legalã a Consiliului de a avea o anumitã conduitã şi, implicit, de a emite o anumitã hotãrâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.).
(8) Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instanţã disciplinarã, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociaţii profesionale în care sunt înscrişi ca membri şi membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilitãţii prevãzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cel al nediscriminãrii prevãzut în prezentul cod guverneazã activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atribuţiilor de instanţã disciplinarã şi de asigurarea calitãţii serviciului de mediere în interes public şi în spiritul legii.
CAP. IV. Comportamentul loial şi civilizat faţã de colegii mediatori şi faţã de colegii membri în Consiliu
ART. 6. (1) Membrii Consiliului îşi datoreazã unii altora respect şi sunt garanţii folosirii unui limbaj şi unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât şi în cadrul organizaţiilor din care fac parte.
57
(2) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine, nu vor instiga şi nu vor participa direct sau indirect la acţiuni de denigrare a celorlalţi membri ori a Consiliului ca instituţie.
(3) Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine şi nu vor instiga direct sau indirect la acţiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.
(4) Membrii Consiliului au obligaţia eticã sã acţioneze astfel încât acţiunile de revocare a unui membru sã fie iniţiate numai de cãtre asociaţiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de cãtre una dintre asociaţiile profesionale care au susţinut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu.
(5) Membrii Consiliului nu se vor implica în iniţierea şi/sau în susţinerea unor modificãri legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului şi nici nu au susţinere din partea acestuia. În cazul în care orice membru al Consiliului are cunoştinţã despre iniţiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligaţia de a notifica Consiliului respectiva iniţiativã legislativã.
CAP. V. Confidenţialitatea şi comunicarea
ART. 7. (1) Membrii Consiliului se vor abţine sã dea publicitãţii luãrile de poziţii ale celorlalţi membri, cu excepţia celor comunicate oficial de Consiliu.
(2) Consiliul va comunica oficial deciziile şi hotãrârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotãrârilor adoptate.
(3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-şi comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica poziţia oficialã a Consiliului în scopul corectei informãri a celor interesaţi.
(4) Membrilor Consiliului le este interzisã crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calitãţii pe care o deţin în Consiliu, prin raportarea la poziţiile exprimate în Consiliu sau în comisii de cãtre alţi membri ai Consiliului.
(5) În activitatea desfãşuratã în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile şi mãsurile instituite pentru protecţia datelor cu caracter personal de cãtre Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite şedinţele Consiliului, transparenţa acestora fiind reglementatã prin hotãrâri ale Consiliului.
CAP. VI. Promovarea intereselor generale în domeniul medierii
ART. 8. (1) Consiliul îşi exercitã atribuţiile legale promovând interesul public şi al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere şi apãrarea prestigiului profesiei de mediator.
(2) Membrii Consiliului se vor abţine de la a promova interese personale şi de grup, rezultate în baza apartenenţei la structuri profesionale şi la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.
CAP. VII. Transparenţa decizionalã
ART. 9. (1) Activitatea membrilor Consiliului se desfãşoarã în baza principiului transparenţei, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra acţiunilor întreprinse, poziţiei şi deciziilor Consiliului.
58
(2) Principiul enunţat la alin. (1) nu vine în contradicţie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite şedinţe sã nu fie publice. În acest context luãrile de poziţie ale membrilor nu pot fi fãcute publice decât de cãtre fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7.
(3) În niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvãlui poziţiile celorlalţi membri anterior luãrii unei decizii de cãtre Consiliu, respectiv de cãtre comisia din care fac parte.
CAP. VIII. Rãspunderea disciplinarã
ART. 10. (1) În toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcã oricare dintre obligaţiile stipulate în prezentul cod, aceştia vor rãspunde disciplinar.
(2) Se considerã abatere disciplinarã încãlcarea cu intenţie, în mod repetat şi neîntemeiat, de cãtre membrii Consiliului, a oricãrei obligaţii prevãzute în sarcina acestora de Lege, de hotãrârile Consiliului şi de prezentul cod.
(3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data sãvârşirii abaterii disciplinare.
(4) Sancţiunile disciplinare se aplicã în funcţie de gravitatea abaterii, precum şi în funcţie de starea de recidivã în sãvârşirea abaterilor şi constau în:
a) observaţia scrisã;
b) amendã de la 100 la 1.000 lei;
c) suspendarea calitãţii de membru al Consiliului pe o duratã de pânã la maximum 6 luni;
d) excluderea din Consiliu.
(5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de cãtre Consiliu cu indicele de inflaţie.
(6) Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligaţii prevãzute în sarcina acestuia de lege, regulamente şi de prezentul cod sunt analizate de Senat, înfiinţat prin hotãrâre a Consiliului.
(7) Consiliul, prin preşedinte, convoacã Senatul în termen de 5 zile lucrãtoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandatã. Data convocãrii Senatului va fi stabilitã astfel încât de la transmiterea convocãrii cãtre membrii Senatului şi pânã la întrunirea acestuia sã curgã un termen de cel puţin 7 zile lucrãtoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrãtoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacã plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilã.
(8) Pentru a fi admisibilã, plângerea trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie formulatã în scris şi înregistratã la Consiliu în original;
b) sã cuprindã numele, prenumele şi domiciliul petentului sau adresa aleasã pentru comunicarea cu Consiliul şi calitatea în care petentul a formulat plângerea;
c) sã cuprindã numele şi prenumele membrului/membrilor împotriva cãruia/cãrora este formulatã plângerea;
d) sã precizeze care sunt acţiunile sau inacţiunile pe care petentul le considerã ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a sãvârşit o abatere disciplinarã;
59
e) faptele menţionate de petent sã fi fost sãvârşite de membrul/membrii Consiliului în aceastã calitate, astfel cum a fost definitã în preambulul prezentului cod.
(9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le considerã necesare pentru a decide asupra admisibilitãţii plângerii.
(10) Senatul decide asupra admisibilitãţii plângerii prin vot, lucrãrile Senatului se desfãşoarã în prezenţa a 2/3 din membrii sãi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificatã de 2/3 din membrii prezenţi. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înainteazã Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data adoptãrii acesteia.
(11) abrogat
(12) În cazul în care plângerea este inadmisibilã, Consiliul va comunica petentului decizia motivatã a Senatului.
(13) În cazul în care plângerea este admisibilã, Consiliul numeşte în prima şedinţã ordinarã o comisie de disciplinã, conform art. 40 din Lege.
(14) Dispoziţiile art. 40 şi 41 din Lege se aplicã corespunzãtor şi în cazul abaterilor sãvârşite de cãtre membrii Consiliului.
(15) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la rãspunderea disciplinarã a membrilor Consiliului se completeazã cu dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în materia rãspunderii disciplinare, precum şi cu Procedurile de lucru ale Consiliului şi ale comisiei de disciplinã privind rãspunderea disciplinarã a mediatorilor.
(16) În cazul în care abaterea disciplinarã a membrilor Consiliului cauzeazã prejudicii acestui organism, persoana sancţionatã disciplinar poate rãspunde şi material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.
CAP. IX. Dispoziţii tranzitorii
ART. 11. Pânã la constituirea Senatului, analiza admisibilitãţii plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi fãcutã în şedinţã de Consiliu de cãtre membrii acestuia.
ANEXA 10 – REGULAMENT privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementãrile în domeniul medierii
CAP. I. Dispoziţii generale
ART. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte normele de organizare a activitãţii Consiliului de mediere, denumit în continuare Consiliul, pentru garantarea şi protejarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimã, familialã şi privatã, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Constituţia României şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Adoptarea prezentului regulament a fost impusã de calitatea de "operator de date cu caracter personal" [art. 2 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare], acordatã Consiliului de mediere de cãtre Autoritatea Naţionalã de Supraveghere şi Protecţie a Datelor cu Caracter
60
Personal (ANSPDCP) prin Notificarea nr. 10.723/2009 şi Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal aprobat de Consiliu prin hotãrâre în data de 29 ianuarie 2010.
ART. 2. Regulile instituite prin prezentul regulament se aplicã tuturor membrilor Consiliului, indiferent de poziţia ocupatã şi de atribuţiile pe care le îndeplinesc, precum şi mediatorilor sau altor persoane care sunt desemnate sã facã parte din comisii sau grupuri de lucru înfiinţate de Consiliu prin hotãrâri ale acestuia şi care, prin natura activitãţii, au acces la date cu caracter personal.
ART. 3. Toţi mediatorii sunt obligaţi sã cunoascã dispoziţiile prezentului regulament.
CAP. II. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ART. 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesarã, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului ca organism de interes public, respectiv:
a) formarea mediatorilor;
b) autorizarea şi avizarea mediatorilor;
c) asigurarea respectãrii legislaţiei în materia medierii şi, în special, a codului de eticã al membrilor Consiliului de mediere de cãtre membrii corpului profesional;
d) autorizarea furnizorilor de formare, formatorilor şi evaluatorilor/examinatorilor în domeniul medierii şi supravegherea calitãţii formãrii;
e) asigurarea calitãţii serviciului de mediere;
f) publicitatea Tabloului de mediatori, a furnizorilor de formare, formatorilor, examinatorilor/evaluatorilor;
g) asigurarea transparenţei decizionale, a participãrii la activitatea desfãşuratã de Consiliu, publicitãţii şedinţelor Consiliului cu excepţiile prevãzute de hotãrârile Consiliului;
h) orice alte atribuţii care revin Consiliului în baza legii pentru organizarea profesiei şi a serviciului de mediere în România.
ART. 5. (1) Accesul la date cu caracter personal al membrilor Consiliului, secretariatului tehnic şi terţilor se face în condiţiile prezentului regulament, condiţii care vor fi comunicate public pentru ca orice solicitant sã fie informat asupra drepturilor pe care le are în privinţa accesului la datele cu caracter personal prelucrate de Consiliu.
(2) Informarea este asiguratã de Consiliu:
a) prin afişare pe site-ul Consiliului;
b) prin afişare la sediul Consiliului (secretariat);
c) prin serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevãzute de Legea nr. 677/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 6. Categoriile de date prelucrate de Consiliu sunt:
1. Date de identificare:
a. numele şi prenumele;
b. sexul;
61
c. data şi locul naşterii;
d. cetãţenia;
e. semnãtura;
f. date din acte de stare civilã;
g. numãr de telefon;
h. adresa personalã;
i. adresa de e-mail;
j. profesia;
k. locul de muncã;
l. formarea profesionalã;
m. apartenenţa la asociaţii profesionale;
n. orice alte date necesare îndeplinirii atribuţiilor legale ale Consiliului;
2. Date cu caracter special, respectiv:
a. codul numeric personal;
b. seria şi numãrul actului de identitate;
c. date privind starea de sãnãtate;
d. date privind sancţiuni disciplinare;
e. date privind cazierul judiciar;
f. date statistice despre activitatea desfãşuratã în mediere;
g. alte date cu caracter personal stabilite de Consiliu prin hotãrâri date în aplicarea legislaţiei în domeniu.
ART. 7. Surse de colectare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi colectate de Consiliu în exercitarea atribuţiilor legale:
a) de la persoanele vizate;
b) de la reprezentanţi legali, împuterniciţi ai persoanelor vizate;
c) de la alte persoane care îşi exercitã drepturile sau, respectiv, îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu dispoziţiile legale în materia medierii.
ART. 8. Persoanele care gestioneazã datele
Urmãtoarele categorii de persoane sunt îndrituite sã prelucreze date cu caracter personal colectate de Consiliu:
a) angajaţii Consiliului;
b) membrii Comisiei permanente;
c) membrii Comisiei de disciplinã;
62
d) membrii Consiliului;
e) membrii comisiilor de specialitate înfiinţate de Consiliu prin hotãrâri.
ART. 9. Categorii de destinatari
Urmãtoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate de Consiliu:
a) persoana vizatã;
b) reprezentanţi legali ai persoanei vizate;
c) autoritãţi judecãtoreşti;
d) autoritãţi publice;
e) poliţie;
f) terţi care sunt persoane interesate în a obţine date cu caracter personal prelucrate de Consiliu şi care justificã un interes legitim în a avea acces la acest tip de informaţii.
ART. 10. Garantarea protecţiei datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt prevãzute la art. 6.
(2) Confidenţialitatea acestor date este asiguratã de Consiliu, cu urmãtoarele excepţii:
a) date personale, care sunt necesare sã devinã publice pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului conform legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi hotãrârilor Consiliului;
b) date personale pentru care persoana în cauzã îşi dã consimţãmântul de a se face publice;
c) date personale necesare a fi fãcute publice în situaţia unei suspiciuni de fraudare a legii. Aceste situaţii sunt apreciate de Consiliu prin decizie. Hotãrârea Consiliului va menţiona motivaţia necesitãţii de a se face excepţie de la regula confidenţialitãţii pentru fiecare situaţie particularã;
d) date personale de notorietate a cãror publicitate este asiguratã chiar de persoana titularã a acestora (deţinãtorul de drept) sau de un terţ cu consimţãmântul persoanei titulare. În acest caz, Consiliul nu are nevoie de consimţãmântul persoanei. Notorietatea este apreciatã de Consiliu, ca organism de decizie format din 9 membri conform legii.
(3) Încãlcarea prevederilor cu caracter confidenţial se sancţioneazã disciplinar, administrativ, material sau penal, dupã caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 11. Arhivarea datelor prelucrate
Consiliul va arhiva datele cu caracter personal prelucrate pe o perioadã de 3 ani, dupã care acestea sunt distruse. Termenul de 3 ani curge de la momentul colectãrii acestor date la Consiliu, operaţiunea de colectare fiind prima operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12. Transfer de date în strãinãtate
Transferul datelor cu caracter personal în strãinãtate se va efectua de Consiliu în conformitate cu legile interne şi cu legislaţia comunitarã aplicabilã statelor membre.
63
CAP. III. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ART. 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvãluirea cãtre terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alãturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin mijloace neautomate sau automate.
(3) Prelucrarea neautomatã presupune:
a) înregistrarea documentelor în registrul de intrãri;
b) constituirea unei mape a persoanei, care are trecute pe copertã documentele conţinute;
c) analiza de cãtre Secretariatul tehnic a conformitãţii documentelor prezentate cu cerinţele legale, cererea de completare, dupã caz;
d) supunerea documentelor analizei Comisiei permanente;
e) emiterea deciziei şi stocarea documentelor;
f) documentele sunt stocate în dulapuri metalice închise cu cheie şi sigilate;
g) stocarea se face într-un sistem care sã permitã identificarea rapidã a unei persoane în vederea actualizãrii datelor sau, dupã caz, accesul individual la datele personale;
h) analizarea documentelor sau a unor situaţii în care Consiliul se autosesizeazã în cadrul şedinţelor ordinare şi menţionarea acestora în procesele-verbale scrise în caiete numerotate şi înregistrate;
i) documentele persoanelor care înceteazã raporturile cu Consiliul se returneazã sau, dupã caz, se arhiveazã pentru o perioadã de 3 ani, fiind apoi distruse;
j) transmiterea datelor prevãzute de lege cãtre terţi;
k) hotãrâri ale Consiliului sau ale comisiilor înfiinţate de acesta cu privire la persoane.
(4) Prelucrarea automatã a datelor presupune:
a) existenţa unui soft care sã permitã introducerea datelor pentru formarea bazei de date sau actualizarea acesteia de cãtre cei interesaţi, prin internet;
b) extragerea datelor statistice necesare;
c) restricţionarea prin parolare a accesului la datele privind persoana;
d) accesul fiecãrei persoane la propriile date, cu posibilitatea de a le corecta şi actualiza;
e) necesitatea prelucrãrii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generalã pentru evitarea dublei înregistrãri.
CAP. IV. Descrierea generalã a mãsurilor luate pentru asigurarea securitãţii prelucrãrii ART. 14. Identificarea şi autentificarea utilizatorului
(1) Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal de cãtre persoanele care au acces la date cu caracter personal se face conform regulamentelor adoptate de Consiliu şi, dacã este cazul, ordinelor interne ale preşedintelui Consiliului emise în aplicarea acestora.
64
(2) Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal prelucrate de Consiliu vor semna un angajament de confidenţialitate. Excepţie fac situaţiile în care se solicitã acces la propriile date cu caracter personal.
ART. 15. Procedura de acces în arhiva Consiliului
În cazul accesului la date cu caracter personal arhivate de Consiliu, persoana îndrituitã va solicita în scris accesul în arhiva Consiliului, care va fi asigurat dupã urmãtoarea procedurã de lucru:
a) solicitarea este adresatã Consiliului şi înscrisã de Secretariatul tehnic în registrul de intrãri al Consiliului;
b) solicitarea este înaintatã de Secretariatul tehnic preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului. Acesta din urmã va pune rezoluţie pe cerere şi o va înainta persoanei având ca atribuţii de serviciu, conform fişei de post, arhivarea şi accesul la datele cu caracter personal - denumit în continuare arhivar- sau serviciului juridic, dupã caz, pentru formularea unui rãspuns cãtre solicitant;
c) arhivarul va comunica solicitantului rãspunsul Consiliului, invitându-l sã se prezinte la sediul Consiliului în vederea consultãrii documentelor solicitate şi arhivate.
d) arhivarul va înregistra într-un registru special numãrul şi data solicitãrii, persoana care solicitã accesul, datele personale la care se solicitã accesul, data la care a prezentat solicitantului documentele solicitate. Solicitantul va semna în registru primirea documentelor solicitate;
e) documentele originale din arhivã vor fi consultate de solicitant în prezenţa arhivarului, care rãspunde de integritatea arhivei.
ART. 16. Prelucrare automatã
(1) Prelucrarea automatã a datelor personale se efectueazã de personalul cu atribuţii conform fişei de post prin accesarea fişierelor utilizând parola individualã.
(2) Schimbarea parolei la intervale de timp determinate se face prin grija preşedintelui Consiliului.
(3) Blocarea accesului dupã introducerea greşitã a parolei este o mãsurã de siguranţã care asigurã protecţia datelor personale în cazul accesului neautorizat.
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri