Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Comunicate
03.06.2012

Propuneri de amendare a formei aprobate de Senat, propuneri care au fost prezentate Consiliului de Mediere de catre membrul acestuia, dl Dedu Ion in sedinta din luna mai 2012. Consiliul de Mediere urmeaza sa prezinte punctul de vedere si sa il faca public:


Tabel centralizator

asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

                                                                                                            

Nr. crt.

Testul Legii nr. 192/2006

Textul propunerii legislative

Text  propus de Comisie  (autorul amendamentului)

Motivare

1.    

 

 

 

______________________

Lege

 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

 

 

Nemodificat.

 

 

 

 

2.    

 

 

 

______________________

Art. I. – Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Nemodificat.

 

   

 

 

3.    

 

 

 

Art. 1.- (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

1.        Articolul  1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 1. - Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.”

 

 

Nemodificat.

 

 

4.    

 

2.               

 

 

5.    

 

 

Art. 2 - (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 

3.              Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Art. 2 alin (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, recurg la mediere, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  Partea care nu se prezintă la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat şi pe cele efectuate de partea adversă, indiferent de soluţia care se va da pe fondul cauzei.

 

 

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Art. 2 alin (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile art. 182 alin. (1) pct.1 lit.e) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Art. 182: Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiunile

 (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:

1.cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

…………………

 

„f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;”

6.    

 

 

 

Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

4.     Partea introductivă a  articolului 7 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 7.- Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:”

 

Nemodificat.

 

 

 

7.    

Art. 17

 

 

 

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

 

5.     Alineatul (3) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii activi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.”

 

   4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.”

 

 

 

8.    

 

 

 

Art. 17 ….

(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani.

6.     Alineatul (4) al articolului 17  se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(4) Mandatul membrilor Consiliului de Mediere este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată.

 

    5. Alineatul (4) al articolului 17  se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(4) Mandatul membrilor Consiliului de Mediere este de 4 ani.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

9.    

 

 

 

 

 

(1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

 

7.     Alineatul (1) al articolului  18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18.- (1) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi în funcţii de către mediatorii activi, odată cu alegerea membrilor Consiliului de mediere.”

 

 

 

 

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Alineatul (1) al

articolului  18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de doi ani.

 

 

10.                         

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––

1.     La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

 

„(11). -  Consiliul de mediere va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei permanente este de 2 ani.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina.

 

 

11.                         

Art 19

 

 

 

 

(2) Şedinţele Consiliului de mediere sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

 

2.     Alineatul (2) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(2) Şedintele Consiliului de mediere sunt publice, indiferent de ordinea de zi, şi se desfăşoară în prezenţa a cel puţin şapte membri.”

 

8. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„(2) Şedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel, şi se desfăşoară în prezenţa a cel puţin şapte membri.”

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

 

 

 

 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.

3.     Alineatul (4) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.”

 

 

 

 

 

Nemodificat.

 

 

12.                         

 

 

 

 

m1)organizează alegerea următorului consiliu de mediere, în condiţiile prevăzute de lege;        

4.      Litera m1) a articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“m1) organizează alegerile pentru următorul Consiliu de mediere, şi statuează/ elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni  înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată.”

10. Litera m1) a articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“m1) organizează alegerile pentru următorul Consiliu de mediere, şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni  înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

13.                         

Art. 24- Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.

 

Art. 24- (1) Mediatorii se constituie în corpul profesional al mediatorilor, organizat la nivel teritorial in asociaţii profesionale locale, fara personalitate juridica, condus si coordonat la nivel national de Consiliul de mediere.

 

 (2) În circumscripţia unei curţi de apel va funcţiona o singură asociaţie profesională constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

14.                         

 

 

 

 

(21) În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

5.        Alineatul (21) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(21) Părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute sa facă dovada că au încercat soluţionarea litigiului prin mediere în conflictele născute în următoarele domenii:

 

 Se elimină.

 

 

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest articol a fost mutat la art. 601, nou introdus.

15.                         

 

 

 

_______________

a) În domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

 

a) Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

16.                         

_______________

b) În materia dreptului familiei;

 

b) Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

17.                         

 

c) În domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

 

c) Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

18.                         

 

d) În litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale si colective de muncă;

 

d) Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

19.                         

 

e) În litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă a unei societăţi comerciale şi a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului.

 

e) Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

20.                         

 

f) În cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală şi/sau în cazul infracţiunilor cercetate la plângere prealabilă, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat. Partea care nu se prezintă la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat şi pe cele efectuate de partea adversă, indiferent de soluţia care se va da pe fondul cauzei.

 

f) Se elimină.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

21.                         

 

6.        La articolul 43, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alin. (22), cu următorul cuprins:

 

„(22) Înainte de sesizarea instanţei de judecată sau a organului de urmărire penală, părţile sau oricare dintre acestea sunt ţinute să încerce soluţionarea conflictului prin mediere, sub sancţiunea prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată sau a plângerii penale prealabile.”

 

 

 

         

 

 

 

Nemodificat.

 

 

22.                         

 

 

 

Art. 49.- (1) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

 

7.        Art. 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 49.- (1) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data iniţierii procedurii de mediere, până la închiderea acesteia, în oricare din modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 90 de zile.

 

13. Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

23.                         

 

 

 

 (2) În cazul încheierii acordului de mediere, de către părţi, termenul de prescripţie la acţiune se întrerupe.”

 

(2) Se elimină.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

24.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59 Înţelegerea părţilor poate fi supusă autentificării notarului public ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

„Art. 59.- (1)  Înţelegerea părţilor poate fi suspusă autentificării notarului public ori încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest articol a fost modificat prin Art. 62 – din LPA CPC:

Art. 62. – Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

„Art. 59. – (1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea înţelegerii lor.

 

 

(2) De asemenea, părţile se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa sau, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

 

(2) Părţile se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul, oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

 

25.                         

 

 

După alineatul (2) al articolului 59 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

 

 „ Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi la solicitarea a cel puţin uneia dintre părţi, cu consimţământul expres al celorlalte părţi, prevăzut în conţinutul acordului de mediere.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.                         

 

 

La Capitolul V, după Secţiunea IV, se introduce o nouă Secţiune, Secţiunea IV1, cu următorul cuprins:

 

Secţiunea IV1 – Domeniile care formează obiectul procedurii de mediere

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

27.                         

 

 

După articolul 60 se introduce un nou articol, art. 601, cu următorul cuprins:

 

 

Art. 601.- Părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute sa facă dovada că au încercat soluţionarea litigiului prin mediere în conflictele născute în următoarele domenii:

.

 

28.                         

 

 

a) În domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici, ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

 

 

29.                         

 

 

b) În materia dreptului familiei;

 

 

30.                         

 

 

c) În domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

 

 

31.                         

 

 

d) În litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale si colective de muncă;

 

 

32.                         

 

 

e) În litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă a unei societăţi comerciale şi a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului.

 

 

 

 

 

f) În cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală şi/sau în cazul infracţiunilor cercetate la plângere prealabilă, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat. Partea care nu se prezintă la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat şi pe cele efectuate de partea adversă, indiferent de soluţia care se va da pe fondul cauzei.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

33.                         

 

 

 

 

 

(1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei, acceptată de părţi, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului.

 

8.                       Alineatul (1) al  articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 61.- (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere va avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia din acestea, ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea va avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului.”

 

14. Alineatul (1) al  articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 61.- (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia din acestea, ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Observaţie Guvern: Modificarea propusă pentru art. 61 alin. (1) este neadecvată, întrucât
art. 61 nu are legătură cu caracterul obligatoriu sau facultativ al medierii, ci
expune posibilităţile de sesizare a mediatorului, persoanele cu vocaţie de a iniţia medierea. înlocuirea automată în textul legii a cuvântului
„poate/pot" cu o formulare imperativă, fără înţelegerea sensului normei şi a contextului în care apare, pot crea distorsiuni ale sensului textului de lege.

De altfel, nu rezultă cum ar funcţiona o asemenea normă, stabilită în termeni imperativi, dar din al cărei conţinut rezultă că sesizarea mediatorului este lăsată la „iniţiativa" sau la alegerea „părţilor" (cu interese contrare) în condiţiile în care niciuna dintre ele nu ar dori/nu ar avea interesul de a solicita medierea. Textul, în forma actuală, porneşte de la premisa caracterului facultativ al medierii, situaţie în care cel puţin una dintre părţi doreşte medierea.

 

34.                         

 

 

 

Art. 63.- (1) În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de procedură civilă.

 

 

 

2. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 63. – (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.

 

 

 

 

 

 

Art. 63 .- (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia.

9.                       Alineatul (2) al articolului 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru avansate la instanţa de fond, precum şi în căile de atac.

 

 

 

 

Se elimină.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

(Text din LPA CPC)

 

(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil.”

 

35.                         

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––

10.                  La articolul 63, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21) - (23), cu următorul cuprins:

 

„(21) În cazul în care părţile se vor prezenta cu acordul de mediere la primul termen de judecată, acestea vor fi scutite de achitarea taxei judiciare de timbru.

 

 

 

 

 

(22) În termen de 10 zile de la primirea acordului de mediere, instanţa va elibera hotărârea care să consfinţească înţelegerea părţilor.

(23) În situaţia încheierii unui acord, mediatorul este obligat să depună, la organul de urmărire penală sau la instanţa competentă, acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic.”

16. La articolul 63, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) - (5), cu următorul cuprins:

 

(3) În toate cazurile în care părţile se vor prezenta cu acordul de mediere la instanţa de judecată, în vederea depunerii cererii de învestire, acestea vor fi scutite de achitarea taxei judiciare de timbru.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

(4) Nemodificat.

 

 

 

 

(5) – În situaţia încheierii unui acord, mediatorul este obligat să transmită organului de urmărire penală sau instanţei competente, acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest text este înglobat în art. 63 alin. (2), astfel cum a fost modificat prin LPA CPC.

Observaţie pertinenta a Guvernului: La art. 63 alin. (21), soluţia legislativă porneşte de la premisa că taxa
judiciară de timbru se plăteşte la primul termen de judecată, însă, potrivit
art. 20 alin. (1) din
Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare,
„Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat".

36.                         

 

 

 

 

Art. 64.- (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

 

11.                  Alineatul (1)  al articolului 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 64.- (1) Vor fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

 

 

 

 

 

„Art. 64.- (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

 

a)                 continuarea căsătoriei;

a) Nemodificat

 

 

 

 

b)     partajul de bunuri comune;

 

b) Nemodificat.

 

 

 

 

c) exerciţiul drepturilor părinteşti;

 

c) Nemodificat.

.

 

 

 

 

 

d) stabilirea domiciliului copiilor;

d) Nemodificat.

 

 

 

 

 

 

e)                    contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;

 

c) Nemodificat.

 

 

 

 

 

f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

 

d) Nemodificat.

 

 

 

37.                         

 

 

 

 

 

 

             –––––––––––––––––

12.                  La articolul 64, după alin (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:

 

„(11) Fac excepţie de la prevederile alin (1), cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării in vigoare a prezentei legi, ce au ca obiect :

 

 

 

 

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

 

a) neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei;

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

 

 

b) partajul de bunuri comune;

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

 

 

c) exerciţiul drepturilor părinteşti;

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

 

 

       d) stabilirea domiciliului copiilor;

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

 

 

e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

 

 

       f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, daca părţile sau oricare din ele, fac dovada participării la o procedură de mediere, până la data intrării in vigoare a prezentei legi. Dovada participării la mediere de către parţi sau oricare din acestea se va face printr-un înscris eliberat de mediator.

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

 

 

38.                         

 

 

 

                ––––––––––––

 

 

 

 

 

 

(12) În cazul acordurilor de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, acestea se transpun numai printr-o hotărâre de expedient.”

 

13.                  După alineatul (1) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

 

(12) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

39.                         

 

 

 

 

 

(2) Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.

 

14.   Alineatul (2) al articolului 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

(2) În cazurile prevăzute la art. 43 alin. (21) şi art. 43 alin. (22), persoana vătămată şi/sau făptuitorul vor încerca soluţionarea litigiului pe calea medierii.

 

 

 

 

 

 

Nemodificat.

 

 

 

40.                         

Art. 70

 

(3) Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

……………………………

(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora

15.                  La articolul 70, alineatele (3) şi  (5) se abrogă.

Nemodificat.

 

 

 

41.                         

 

 

 

 

Art. 75.- Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercită activitatea.

16.                  Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 75.- Membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi, pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.”

Articolul 75 se abrogă.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

42.                         

 

 

 

––––––––––––––––

Art. II. - Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

43.                         

Art. 131

 

În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii, în acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

 

În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi.

Dacă, în condiţiile alin. 1 sau 2, părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt aplicabile.

1. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Art. 131.- (1) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii, în acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

LPA CPC

 

 

Art. 222  (1) În tot cursul procesului, judecătorul va

încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare,

potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile.

 

 

44.                         

 

(2) În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, şi pentru care încheierea unui acord prin procedura medierii nu este obligatorie pentru părţi, judecătorul invită părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii.

 

Se elimină.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(2) În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul

procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele

folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda

părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării

litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea

nu este obligatorie pentru părţi.

 

 

45.                         

 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în litigiile prevăzute la art. 43 alin. (21) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, care, potrivit legii, fac obiectul procedurii de mediere, judecătorul invită părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul recomandă părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, medierea este obligatorie pentru părţi.

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

46.                         

 

(4) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(3) În cazul în care judecătorul recomandă medierea,

părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

 

 

47.                         

 

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

Se elimină.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

 

 

48.                         

 

(6) Dacă, în condiţiile alin. (1) sau (2), părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt aplicabile.

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(5) Dacă, în condiţiile alin. (1) sau (2), părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 434 sunt aplicabile.”

 

49.                         

 

2. Alineatul 2 al articolului 6141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(2).- În cazurile în care judecătorul recomandă medierea, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.

 

Se elimină.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Textul este deja cuprins în art. 222 alin. (3) din noul Cod de procedură civilă si in teya finală a rt. 61 alin. (1) din Legea 192/2006.

50.                         

 

3. Alineatul 2 al articolului 6141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(2) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere.”

 

Se elimină.

 

 

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Textul este deja cuprins în art. 222 alin. (3) din noul Cod de procedură civilă si in teya finală a rt. 61 alin. (1) din Legea 192/2006.

51.                         

 

Art. III.- (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepţia art. 43 care va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

 

Art. III.- Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2012, cu excepţia dispoziţiilor art. 601, care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

52.                         

 

Art. IV.- (1) În 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiţiei va numi prin Ordin al Ministrului, Preşedintele şi membrii unui Consiliu de Mediere interimar.

 

 (2) Durata mandatului Consiliului de Mediere interimar este de 6 luni de la numire.

 

(3) În termen de 6 luni de la numire, Consiliul de Mediere interimar are obligaţia de a organiza noi alegeri, conform prevederilor prezentei legi.

 

Se elimină.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

53.                         

 

 

Art. IV. - Dispoziţiile art. 17 alin. (4) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

54.                         

 

 

Art. V – În termen de 60 de zile de la republicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,  Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator si modificarile Regulamentului de organizare si functionare cu privire la organizarea corpului profesional.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

55.                         

 

 

Art. VI – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusive cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 


Stire adaugata in data de 05-06-2012
.........................................................................................................................................................................................................................................
Organizarea teritoriala - Consiliul de Mediere INCOTRO?
Noile reglementari ale activitatii Consiliului de mediere (Cdm) stabilite prin hotararile nr. 16-20/25.04.2015...
.........................................................................................................................................................................................................................................
POZITIA APMR FATA DE PROPUNERILE CM
POZITIA ASOCIATIEI PROFESIONALE A MEDIATORILOR DIN ROMANIA fata de propunerile CM de organizare a asociatiilor profesionale, fara personalitate juridica, pe raza fiecarui judet....
.........................................................................................................................................................................................................................................
09.02.2015
Comunicat APMR cu privire la organizarea alegerilor CM...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.12.2014
La sedinta Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor , care a avut loc in data de 13 decembrie 2014, am sustinut pentru candidaturile la Consiliul de Mediere ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.03.2014
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA SALUTA DECIZIA CONSILIULUI DE MEDIERE PRIN CARE S-A DECIS REVOCAREA HOTARARILOR 4911/2013 SI 235/2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.03.2014
REGLEMENTAREA FORMARII CONTINUE IN ACORD CU DIRECTIVA 52...
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania va comunica concluziile sale cu privire la rediscutarea Hotararilor 4911/2013 si 235/2014 de catre membrii CM in sedinta din 22.02.2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a inregistrat astazi, 20.02.2014 la Consiliul de Mediere solicitarea de abrogare a HCM 4911/2013 si HCM 235/2014 sub nr.2027 si expunerea de motive sub nr.2028...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania solicita Consiliul de mediere abrogarea Hotararilor Consiliului de mediere nr. 235/2014 si 4911/2013, din motive de nelegalitate. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2013
Conferinta "Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar" organizata de Asociatia Pro Medierea in colaborare cu Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania....
.........................................................................................................................................................................................................................................
29.03.2012
Parteneriatul APMR-filiala Bucuresti cu organizatia neguvernamentala COLFASA....
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.01.2012
Noul Consiliu de Mediere ales si validat in 12.12.2011 va prelua mandatul de la Consiliul in functie in data de 10 ianuarie 2011. Mandatul este de 2 ani conform legii 192/2006....
.........................................................................................................................................................................................................................................
13.12.2011
Reprezentantii Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din Romania, Ioana Adina Marin si Carmen Irina Fiscuci, au fost validati ieri 12.12.2011 de Consiliul de Mediere in functie ca membri ai Consiliului de Mediere pentru mandatul 2011-2013....
.........................................................................................................................................................................................................................................
24.10.2011
In cadrul Conferintei APMR “Impreuna in mediere – sa fim schimbarea pe care ne-o dorim”, care a avut loc in data de 20 octombrie 2011, tema principala abordata a fost “Oportunitati si bariere privind obligativitatea medierii in relatie cu instanta”. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
19.10.2011
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA-FILIALA BUCURESTI celebreaza, in 20 octombrie 2011, "ZIUA MONDIALA A REZOLVARII CONFLICTELOR" in cadrul Conferintei "IMPREUNA IN MEDIERE - SA FACEM SCHIMBAREA PE CARE NE-O DORIM"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.07.2011
APMR-Filiala Bucuresti, prin presedinte d-na Nicoleta Nitu a participat in data de 21.07.2011 la Conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării Consultării publice asupra conţinutului Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul Municpiului București. Evenimentul a avut loc, la Sala de festivităţi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.07.2011
Astazi, 19.07.2011, ora 10.00, la sediul Institutiei Prefectului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 a avut loc sedinta comuna a celor trei grupuri de lucru privind...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Ca urmare a lansarii programului "Spune DA medierii!", Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania - Filiala Bucuresti a incheiat in data de 16.06.2011, un protocol de colaborare cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Asocitatia Profesionala a Mediatorilor din Romania filiala Bucuresti si Asociatia"Centrul Mediatorilor Profesionisti-Bucuresti"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
08.06.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania cu sprijinul Asociatiei Pro Medierea lanseaza programul "Spune DA medierii"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.04.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania este partener al Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2011
A.M.P.R.-filiala Banat a incheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis...
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
In cadrul Judecatoriei Hunedoara a fost deschis in 08.05.2010 un birou de informare cu privire la rezolvarea litigiilor prin mediere....
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
Azi, 12 mai 2010, presedintele A.P.M.R, Daniela Popoviciu, a semnat Protocolul de colaborare in vederea implementarii medierii cu 3 instante judecatoresti: Judecatoria Hunedoara, Judecatoria Hateg si Judecatoria Brad....
.........................................................................................................................................................................................................................................
05.03.2010
Intrarea in vigoare a art. 6 din Legea 192/2006, astfel cum a fost modificat, a fost mediatizata de Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania prin canalele media....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.03.2010
Incepand de astazi 03.03.2010, intra in vigoare art. 6 din Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator - " Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele." ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.02.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania apreciaza faptul ca TRINITAS TV a inteles importanta promovarii medierii si rolul pe care mass-media crestina trebuie sa-l aiba in a educa o societate in spiritul instaurarii dialogului si impacarii....
.........................................................................................................................................................................................................................................
28.01.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a raspuns invitatiei Consiliului de Mediere de a participa in data de 23 ianuarie 2010 la intalnirea cu asociatiile profesionale ale mediatorilor....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.01.2010
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea, a organizat în data de 20 ianuarie 2010, cu sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România şi al Tribunalului Bucureşti, conferinţa cu titlul „ Aplicarea medierii in relaţie cu sistemul judiciar”....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.12.2009
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania se intalneste cu judecatorii

Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania organizeaza in data de 20 ianuarie 2010 o conferinta cu judecatorii de la Tribunalul Bucuresti si ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
3.12.2009
In data de 25 noiembrie 2009 a fost promulgata Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator, pubicata in M.O. 0831/3.12.2009...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.11.2009
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea a elaborat “GHIDUL DE MEDIERE PENTRU MAGISTRAŢI” care reprezintă un model practic de proceduri pentru aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar...
.........................................................................................................................................................................................................................................
15.10.2009
Ministerul Justitiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a validat în data de 13 octombrie 2009 prin ordin, membrii Consiliului de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Comunicat
Asociatia Profesioanala a Mediatorilor din Romania sustine necesitatea validarii cu celeritate de catre Ministrul Justitiei a noului Consiliu de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri